Nyhedsbrev nr. 77 - september 2013

    

Meget lidt til de kreative fag

Kunstnerrådet efterlyser handlekraft og vision i høringssvaret om folkeskolereformen

Den 18. september indsendte Dansk Kunstnerråd følgende svar til Undervisningsministeriets høring over forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love:

Dansk Kunstnerråd skal hermed tillade sig at give følgende bemærkninger til forslaget om lovændringer i forbindelse med folkeskolereformen.

Der kan siges mange pæne ting om lovforslaget. Ikke desto mindre må Dansk Kunstnerråd udtrykke sin stærke skuffelse over, at de kreative fag ikke får et væsentligt stærkere løft i forslaget, end det er tilfældet.

Både undervisningsminister Christine Antorini og kulturminister Marianne Jelved har fremhævet, at der sker et løft af de kreative fag, og de henviser begge til at timetallet i musik forøges med én time om ugen i 1. og 5. klasse, samt at de såkaldte understøttende undervisningstimer vil kunne anvendes til bl.a. de kreative fag. Tillige henviser de to ministre til, at folkeskolerne og de kommunale kulturskoler forpligtes til gensidigt samarbejde.

I begge tilfælde kan man tale om en forbedring set i forhold til den gældende praksis, men noget substantielt løft er det nu ikke.

Politisk har det ellers ikke skortet på begejstring og verbal opbakning til de kreative fag gennem de sidste par år. Utallige konferencer har igen og igen konkluderet nødvendigheden for en opgradering af de kreative fag.

Konklusionen har været klar: Kreative fag styrker elevernes generelle indlæringsevne, og former mennesker, der tænker kreativt og arbejdsmæssigt tør søge resultater, der ikke er angivet i en facitliste på forhånd. Det er arbejdsprocesser, der er karakteristiske for kunstnerisk arbejde, og de kan trænes i de kreative fag. Det er også kompetencer, som er nødvendige for dansk konkurrenceevne og arbejdsmarked i fremtiden.

Når man ser på den vægt forslaget lægger på idræt, bevægelse og motion, fornemmer man en vision og en politisk vilje til at styrke børnenes fysiske trivsel og kapacitet. Den fysiske aktivitet er båndlagt i understøttende undervisning i et omfang, så alle elever får én times bevægelse hver eneste dag. Det kan vi kun hilse velkomment.

Men når det gælder de kreative fag kan den enkelte skole eller kommune iflg. forslaget lige så godt vælge andre aktiviteter. Der sættes ikke faste rammer. Og det styrker bestemt ikke, når det i forslaget formuleres: De praktiske/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik.

Man forstår at billedkunst, musik, drama og håndværk og design ikke har selvstændig værdi, men blot tjener til at bakke de andre fag op.

Dansk Kunstnerråd skal konkret foreslå, at de kreative fag gøres obligatoriske også efter 5. - 6. klasse. At der fremvises samme politiske handlekraft og vision for en styrkelse af fremtidens arbejdsmarkeds kreative og mentale kapacitet, som for den fysiske aktivitet.

De kreative fag har selvstændig værdi, dels fordi de som tidligere nævnt kan fremtidssikre det danske arbejdsmarkeds behov, dels fordi de skaber kompetente elever. Mennesker som har noget at leve for – ud over noget at leve af.

Henrik Petersen,
formand for Dansk Kunstnerråd

Lærernes bud

Høringssvsr fra de kreative fags lærerforeninger

Kunstnerrådets arbejdsgruppe for de kreative fag mødes jævnligt med repræsentanter for områdets lærerforeninger: billedkunst-, musik-, drama-, håndarbejds- og sløjdlærerne samt dansklærerforeningen. De fleste af dem har indsendt deres egne svar til høringen om folkeskolereformen, og de afspejler fagenes forskellige positioner, både i den nuværende og i den kommende folkeskole.

Danmarks Billedkunstlærere peger i deres høringssvar på billedkunstfagets bredde. Også billedanalyse og det digitale billedområde, herunder multimedie- og videoproduktion, indgår i faget i folkeskolen. Dette er yderligere et argument for foreningens forslag om at faget bliver gjort obligatorisk også efter 5. klasse. Nytten af billedkunst er blevet dokumenteret i en række, også ministerielle, rapporter i de seneste år, og foreningen undrer sig over, at der ikke bliver taget hensyn til disse.

Sløjdlærerforeningen foreslår, at det ny fag ”Håndværk og design”, en sammenlægning af sløjd og håndarbejde, får et obligatorisk minimumstimetal - og ikke som foreslået et vejledende timetal. Antallet af timer på mellemtrinet bør mindst svare til det nuværende vejledende timetal for begge fag. Sløjdlærerforeningen peger også på behovet for en massiv efteruddannelsesindsats på linjefagsniveau for at kvalificere sløjd- og håndarbejdslærerne til at undervise i det ny fag.

Også Danmarks Håndarbejdslærerforening er bekymret for at Håndværk og design ikke får det fornødne antal timer. I lovforslaget har faget et vejledende timetal sammen med faget madkundskab. Faget bør have sit eget minimumstimetal og de fælles mål bør afpasses herefter. Situationen for håndarbejde er pt, at målene er baseret på det vejledende timetal, men da mange skoler har et lavere timetal kan de selvsagt ikke opfyldes. Håndarbejdslærerne er enige med sløjdlærerne om behovet af efteruddannelse og nævner også de lokalemæssige udfordringer, når hårde og bløde værkstedsaktiviteter skal samles.

For Danmarks Dramalærerforening er det vigtigt at bryde med opfattelsen, at drama kun kan foregå i fritiden, som valgfag, eller som skolekomedie. Derfor foreslår foreningen, at der i lovforslagets bemærkninger § 16 a om understøttende undervisning tilføjes at også Drama og Teater kan bidrage til at strukturere undervisningsforløb, der både "har et direkte fagrelateret indhold, herunder i forhold til de obligatoriske emner, og til opgaver, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel".

Dansklærerforeningen noterer i sit svar, at den foreslåede udvidelse af timetallet på mellemtrinet ikke er væsentlig, hvis man ikke samtidig interesserer sig for dansktimernes indhold. Danskfaget er både et færdighedsfag og et dannende fortolkningsfag. Dansklærerforeningen frygter, at den forenkling af fagets fælles mål, som foreslås i lovforslaget, vil indebære en nedprioritering af dannelsesdelen. Risikoen for en indsnævring til afgrænsede stofområder, som er nemt evaluerebare, er åbenbar. Resultatet vil være højere karakterer til børn med rimelige færdigheder, mindre viden og færre kompetencer.

ed

Lige konkurrencevilkår, tak!

Debatindlæg til Politiken 13.9 af Henrik Petersen

Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra udlandet med en lav moms ned til 3 pct. og derved udkonkurrerer danske firmaer, der betaler den danske moms på 25 pct., viser et alvorligt problem for danske forlag, men er samtidig et symptom på et bredere problem for kulturverdenen.

Der er en tendens til, at kultur- og medieindtægter siver ud af Danmark til virksomheder som Google/YouTube og Facebook, der betaler meget lidt skat i Danmark, har næsten ingen ansatte i Danmark og på ingen måde geninvesterer milliardindtægterne i nyt dansk kultur- og medieindhold. Tværtimod lukrerer de på indhold, andre har haft udgifter til at skabe.

Samtidig er det helt barokt, at netop disse internettjenester i vid udstrækning kan gemme sig bag EU’s e-handelsdirektiv og undgå ansvar for massive krænkelser af ophavsretten på deres hjemmesider. Fx siger YouTube, at hvis nogen lægger musik ud på YouTube, så er det ikke noget, YouTube har ansvaret for, og det er kun i meget begrænset omfang, at de betaler for det. De siger bare, at hvis ejeren af materialet finder ud af, at der en krænkelse, så kan man kontakte YouTube, som så fjerner det igen – velvidende, at materialet ofte bare popper op igen.

Guderne skal vide, at det er svært nok i forvejen at forsøge at klare sig som kunstner eller producent af kultur- og medieprodukter. Men hvis vi oveni skal konkurrere med momsspekulanter, gratistjenester og andre fribyttere, så bliver det altså meget svært.

Kunne vi få lige konkurrencevilkår, tak?

Vi skal ikke glemme følgende simple sandhed: Hvis der skal penge til at producere ny musik, ny litteratur, nye film, nye tv-serier, nyt medieindhold osv., så kræver det, at de kreative kræfter bag får nogen indtægter i form af salgsindtægter, reklameindtægter eller andre indtægter. Ellers tørrer det lige så langsomt ud, og vi kommer til at miste originale danske kulturprodukter og nyt dansk medieindhold.

Det tror jeg ikke, at nogen ønsker. Derfor kan man kun gentage Bo Lidegaards udgangsbøn: ”Det er på høje tid, regeringen tager problemet alvorligt og begynder at se på, hvad vi kan gøre ved det.” Hvad vil kulturminister Marianne Jelved gøre?

Henrik Petersen er formand for Dansk Kunstnerråd.
Indlægget er bragt i en forkortet version i Politiken fredag den 13. september.

Gå med i Skandinavisk Forening i Rom!

Nordisk medlemskampagne

Skandinavisk Forening har en 150 årig historie som mødested for kunstnere i Rom. Foreningens nuværende kunstnerhus er centralt beliggende i Trastevere, hvor cirka et halvt hundrede nordiske kunstnere hvert år tildeles et ophold. Se nyhedsbrev 72!


Foto: Skandinavisk Forening

Foreningens finansielle situation har til tider været turbulent - også på det seneste. Men efter en del års midlertidig finansiering besluttede Nordisk Ministerråd tidligere i år at gøre deres bidrag til foreningen permanent. Da det udgør ca. 2/3 af foreningens indtægter, er det en uhyre vigtig nyhed og et godt udgangspunkt for at skaffe den resterende 1/3 af midlerne til driften.

De nordiske kunstnerråd, som har et medlem i Skandinavisk Forenings bestyrelse, drøftede situationen ved deres møde i begyndelsen af september, og besluttede at igangsætte en fælles medlemskampagne.

Skandinavisk Forening blev i 2008 omdannet til en medlemsforening. Både enkeltpersoner og organisationer kan tegne medlemskab. Men der har indtil nu ikke været ret mange betalende medlemmer, selvom kontingentet er beskedent: 25 euro for enkeltpersoner og 100 euro for organisationer. De 7 nordiske kunstnerråd vil nu tegne egne medlemskaber og samtidig opfordre deres medlemsorganisationer til at gøre det samme. Flere medlemmer betyder flere indtægter til Skandinavisk Forening og viser desuden på engagement fra nordiske kunstneres og kunstnerorganisationers side.

Læs mere om Skandinavisk Forening på dens hjemmeside: skandinaviskforening.org.

Her kan man også tegne medlemskab. En ekstra gulerod er, at medlemsbeviset, som man får tilsendt, fremover vil give rabat til række kulturinstitutioner i Rom.

Arbejdsophold på Hirsholmene i 2014

Ansøg senest 1. november!

Medlemmer af Kunstnerrådets medlemsorganisationer eller tilsvarende i udlandet kan søge om ophold af mindst en måneds varighed i de 2 kunstnerboliger i Fyrassistentboligen (Bovins hus) på Hirsholmene.

Hirsholmene ligger tre kvarters sejlads fra Frederikshavn. Øerne, som ejes af Naturstyrelsen er et naturreservat med 40.000 ynglende måger i forsommeren. Der er et par fastboende, mens de øvrige huse, en lille snes stykker, bliver brugt som sommerhuse. Uden for sæson kan man undtagelsesvis opleve at være alene på øen. Der er i perioden fra marts til slutningen af november 3 ugentlige forbindelser med postbåden fra Frederikshavn, i skolernes sommerferie flere, men i vintermånederne er der kun forbindelse om lørdagen. Mad og andre fornødenheder bliver sejlet ud efter bestilling pr. telefon.

I lejligheden på Fyrassistentboligens stueetage er der 2-3 sengepladser, stue og arbejdsværelse. Endvidere er der et elektronisk klaver til rådighed. I lejligheden på 1. sal i Fyrassistentboligen er der arbejdsværelse/stue og soveværelse med 2 sengepladser. I det lille udhus bag Fyrassistentboligen er der indrettet et atelier med ovenlys. Der aftales ifm med tildelingen af ophold hvem af de besøgende kunstnere, som har fortrinsret til at bruge atelieret. Lejen er i 2014 er 4.700 kr./måned for stuelejligheden og 3.500 for 1. sal.

Ansøgningerne skal indeholde de nødvendige personlige data og en kort beskrivelse af intentionerne med arbejdsopholdet, samt angivelse af den foretrukne periode og evt. ønske om at bruge atelieret. Ansøgningerne sendes til Dansk Kunstnerråd senest den 1. november.

Den lille lejlighed er også ledig i oktober og november 2013!


Foto: Elisabet Diedrichs

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17