Nyhedsbrev nr. 76 - juni 2013

    

Folkemødet på Bornholm

Kunst og kultur live

Måske mødte vi ikke hele folket - men vi mødte et mangfoldigt udsnit, med overvægt af politikere, mediefolk, lobbyister og bornholmere, ved arrangementerne i Musikken i Rosengade - kunst og kultur live under Folkemødet 13 - 16 juni.

Dansk Live - med koncert- og festivalerfaring - var den organisatoriske hovedkræft i Musikken i Rosengade, mens Kunstnerrådet og en halv snes af medlemsorganisationerne havde sat et bredt kulturpolitisk program sammen, med brandtaler og debatter, som blev fulgt af professionelle koncerter om aftnerne. Ind i mellem var der også oplæsninger, cirkus og fællessang.


Kulturminister Marianne Jelved og Minister for by, bolig og landdistrikter Karsten Hansen var gæster i Anders Breinholts sofa i en debat om hvordan kunsten og kulturen kan gøre en forskel i lokalsamfundet, både som en katalysator for udvikling på andre områder og som et mål i sig selv. Der blevet talt on ildsjæle, fællesskaber og samspil mellem professionelle og amatører.

Senere samme aften blev sofaen indtaget af Marlene Borst Hansen (R), Michael Aastrup Jensen (V), Jo Hermann (Dansk Forfatterforening), Katja Holm (Skuespillerforbundet) og Henrik Petersen (Kunstnerrådet) der uddybede problemstillingen om hvordan kunsten kan bidrage til udvikling i det lokale samfund. Jo Hermann talte om kulturturisme og bogbyer. Katja Holm fremhævede at vil man udvikling, må man nødvendigvis investere - også i kunstproduktion, og endelig mindede Henrik Petersen om refusionsordningernes overvældende succes som kulturpolitisk redskab. Det var måske en tanke værd at genoplive refusionstanken i kulturpolitikken, hvis kulturen skal være drivende for bæredygtige miljøer ude omkring.


Vejret var omskifteligt og sofaen blev rykket ind under teltdugen til en debat om alt det, der faktisk sker i provinsen - udenom de københavnske medier og kulturfolk. Lotte Svendsen og Niels Hausgaard bidrog fra hver deres kant. Niels Hausgaard fremhævede de stærke kvaliteter i lokalsamfundet og Lotte Svendsen pegede på at kunstnerne kan og skal fortælle de gode historier herfra.

De kreative fag i skolen og børn og unges møde med kunsten var temaet for debatten lørdag aften, hvor Bertel Haarder og Dorthe Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, diskuterede timetal og dannelse med kunstnere og lærere. Det var ikke muligt at konkludere på denne debat, som fortsatte rundt om de små borde i Rosengade...

Den kulturelle undtagelse i klemme

De danske film- og kunstnerorganisationer opfordrer regeringen til at tage kulturpolitisk ansvar

I løbet af kort tid vil EU og USA gå i gang med at forhandle om en frihandels- og investeringsaftale, den såkaldte Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Op til de europæiske handelsministres møde 14. juni, hvor mandatet blev fastlagt gik kunstnernes og filmbranchens organisationer sammen om en udtalelse mhp at holde de kulturelle og audiovisuelle områder udenfor.

Forhandlingsmandatet har været diskuteret i de seneste måneder - og i den forbindelse hvorvidt ”den kulturelle undtagelse” skulle bevares. Undtagelsen blev en realitet i verdenshandelsorganisationen WTO i 90’erne, hvilket bl.a. betød at kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser ikke blev inddraget i GATS-forhandlingerne omkring årtusindeskiftet. UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed fra 2005 traktatfæstede ydermere at kulturelle varer og tjenesteydelser ikke udelukkende har en økonomisk værdi, og at der også skal tages hensyn til deres kulturelle værdi.

Da en majoritet i EU-kommissionen i marts lagde op til ikke at undtage noget område fra de kommende forhandlinger, reagerede kulturområdets organisationer og virksomheder. Der blev arbejdet både på europæisk og nationalt plan mhp at påvirke EU-parlamentet og ikke mindst Ministerrådet, som skulle fastlægge forhandlingsmandatet.

I denne pressede situation udtalte EUs handelskommissær Karel de Gucht, at man aldrig vil gå med til en aftale som forringer støtteordningerne for europæisk kultur- og filmproduktion og distribution, men fastholdt at alle områder skulle indgå i forhandlingerne.

Ikke desto mindre var der skepsis blandt mange af regeringerne til EU-kommissionens forslag, og kulturministrene i 14 medlemslande skrev den 13. maj et brev med et ønske om at friholde de kulturelle og audiovisuelle områder fra forhandlingerne. Endvidere vedtog en stor majoritet i EU-parlamentet en resolution den 23. maj, hvor man kræver at kulturelle og audiovisuelle ydelser, inklusive dem der formidles online, skal ekskluderes fra forhandlingerne.

Den foreløbige beslutning om forhandlingsmandatet blev taget af EUs handelsministre ved et ministerrådsmøde den 14. juni. Her fik den franske minister indføjet en passus om at det kulturelle og audiovisuelle område skulle holdes uden for forhandlingerne indtil videre. Men der hersker en vis usikkerhed om hvorvidt denne passus vil blive respekteret, bl.a. på grund af EU-kommissionens formand Manuel Barossos udtalelser op til G8-mødet sidste uge.

I Danmark har kultur- og filmområdet arbejdet for at ændre den danske regerings holdning til de kommende forhandlinger. Dansk Kunstnerråd henvendte sig første gang med et brev den 30. april til handels og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og kulturminister Marianne Jelved, og senere i udtalelsen sammen med filmbranchen den 12. juni.

Selvom ministrene har udtrykt forståelse for kulturområdets ønske om at bevare nationale og europæiske støtteordninger, afviser regeringen at de er truede, og man prioriterer at alle områder kommer i spil i de kommende forhandlinger. At USA, som har udtalte interesser på det audiovisuelle område, i så fald kunne finde på at kræve at f.eks. søfarten skulle friholdes som en modydelse, har været nævnt.

Folkeskolereformen og de kreative fag

Kommentar af Henrik Petersen

Der kan uden diskussion siges mange pæne ting om den folkeskolereform, der nu endeligt er faldet på plads, og det har de politikere, der er ansvarlige for reformen sandelig også gjort.

Fra Dansk Kunstnerråd er begejstringen en kende mindre ekstatisk. De danske kunstnerorganisationer havde håbet på et væsentligt stærkere løft af de kreative fags placering i folkeskolen, end det vi nu fik.

Både Børne- og undervisningsministeren og Kulturministeren fremhæver, at der sker et løft af de kreative fag, og de henviser begge til at timetallet i musik forøges med én time om ugen i 1. og 5. klasse, samt at de såkaldte understøttende undervisningstimer vil kunne anvendes til bl.a. de kreative fag. Tillige henviser de to ministre til at folkeskolerne og de kommunale musik- og billedskoler forpligtes til gensidigt samarbejde.

Det skal indrømmes, at der i begge tilfælde er tale om reelle forbedringer, men noget substantielt løft er det nu ikke. Især ikke - når man sammenligner med den vægt, politikerne har lagt på idræt, bevægelse og motion.
Den fysiske aktivitet har reformens mødre og fædre fundet så væsentligt, at de har båndlagt understøttende undervisning i et omfang, så alle elever har én times bevægelse hver eneste dag.
Ikke et ondt ord om det. Det er vigtigt for folkesundheden.
Men når man sammenligner med løftet til de kreative fag, er det svært at spore den politiske begejstring, der ellers har været udtrykt på adskillige konferencer gennem de sidste par år. Konferencer der igen og igen har udtrykt nødvendigheden for en opgradering af de kreative fag – ikke bare af hensyn til den almindelige dannelse, men især af hensyn til fagenes betydning for forbedret indlæringsevne hos eleverne – og ydermere fremtidens arbejdsmarkeds behov for arbejdskraft, der evner at tænke kreativt og tør bevæge sig ind i felter, hvor et positivt resultat ikke er entydigt givet på forhånd.

Når det gælder de kreative fag, er det åbenbart sådan, at den enkelte skole lige så godt kan vælge andre aktiviteter. Der vil man ikke sætte faste rammer fra politisk hold. Man vil end ikke stille som krav om, at skolerne formulerer en politik for, hvad de ønsker opnå med undervisningen i de musiske og håndværksmæssige fag, således som Dansk Kunstnerråd har foreslået sammen med faglige lærerforeninger, der har kunst og håndværk som afsæt.

Det skræmmer vældig meget, når man tænker på, at den første rundspørge blandt skoleledere, der blev foretaget efter at forliget var blevet vedtaget, viste, at det sted de adspurgte skoleledere regnede med at kunne vinde ekstra undervisningstid, netop var ved at spare på forberedelserne i de kreative fag.
Og det styrker bestemt ikke, at man i forliget netop formulerer sig sådan at: De praktiske/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik.
Det er svært ikke at få den opfattelse, at det er dansk og matematik, der lægges vægt på, og så kan man da godt give timer i billedkunst, musik, drama og håndværk og design, hvis de kan bakke de andre fag op.

De musisk/kreative fag har selvstændig værdi og de bør styrkes fordi de øger elevernes evne for indlæring, de træner arbejdsmetoder der er nødvendige i fremtidens arbejdsliv og ikke mindst giver det eleverne værdier og dermed også noget at for – udover noget at leve af.

Henrik Petersen er formand for Dansk Kunstnerråd.

Førstesalen i Hirsholmenes Fyrassistentbolig er taget i brug

Den lille lejlighed er ledig i oktober og november

Hirsholmene ligger tre kvarters sejlads fra Frederikshavn. Øerne, som ejes af Naturstyrelsen er på i alt 45 ha, og er et naturreservat med 40.000 ynglende måger i forsommeren. Der er et par fastboende, mens de øvrige huse, en lille snes stykker, bliver brugt som sommerhuse. Uden for sæson kan man undtagelsesvis opleve at være alene på øen. Der er i perioden marts til slutningen af november 3 ugentlige forbindelser med postbåden fra Frederikshavn. Mad og andre fornødenheder bliver sejlet ud efter bestilling. Her har Dansk Kunstnerråd siden 1997 haft 2 kunstnerboliger.

I marts flyttede vi fra Lodsgården til den lille lejlighed i Fyrassistentboligen (Bovins Hus), hvor vi i forvejen har stuen. Den amerikanske forfatterinde Sharon White indviede den i april ved at færdiggøre sin roman om den danske kunstnerinde Emilie Demant Hatt med udsigt over Kattegat.

I lejligheden på 1. sal er der køkken, arbejdsværelse/stue og soveværelse med 2 sengepladser. Arbejdsophold af normalt en måneds varighed kan tildeles medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer eller tilsvarende fra udlandet. Prisen er 3.000 kr. pr måned og den er ledig i oktober og november. Ansøgninger om ophold skal indeholde de nødvendige personlige data samt en kort beskrivelse af intentionerne med arbejdsopholdet, og sendes til Dansk Kunstnerråd.


Se også oplysningerne på Dansk Kunstnerråds hjemmeside!

Legatophold på Klitgården

Næste ansøgningsfrist 15. august

Klitgården er et refugium for videnskabsmænd, forskningsmedarbejdere og kunstnere, som har brug for at kunne koncentrere sig om et projekt eller et værk. Der er plads til 15 personer samtidig. Den enkelte gæst får et værelse med arbejdsbord og adgang til fælles rum. Derudover er der tre atelierer. Da der ikke er et lydisoleret musikrum, kan Klitgården kun tage imod musikere og komponister, som bruger instrumenter med høretelefoner. Tre daglige måltider bliver serveret.

Klitgården har fondsmidler til et antal legater, som dækker opholdsudgifterne på Klitgården i 2 uger, på nær en egenbetaling på 110 kr/dag.

Medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer kan ansøge ved at indsende en beskrivelse af planerne for opholdet, CV samt evt. andre relevante oplysninger til Klitgården, Damstedvej 39, 9990 Skagen, mail: info(at)klitgaarden.dk. Ansøgere, som har modtaget et tilsvarende legat inden for de seneste 2 år, vil ikke komme i betragtning.

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17