Nyhedsbrev nr. 73 - november 2012

    

An Apple a Day.... (keeps something away)

Kommentar til Apple's beslutning om ikke at distribuere Hippie I og II

Næh - man kan hverken lovgive om hvilke bolsjer, slikmutter henne på hjørnet skal stille på disken og sælge, eller hvilke e-bøger Apple skal udbyde.

Ikke desto mindre er der en betydningsfuld lære at drage af den snæversynede og holdningsløse beslutning Apple har truffet om Peter Øvig Knudsens bog - ikke bare for kunstnere og publikum, men også for politikere.

Her demonstreres det i fuld skala, hvor farligt det kan være, hvis en enkelt spiller bliver altdominerende på et marked.
Apple styrer suverænt sine platforme, og hvad der lægges på dem. Det marked er ekstremt stort, og det er ikke en smule for meget at tale om kunstnerisk censur, når de udelukker en bog, hvis indhold ikke er kriminelt.
Heldigvis er der andre distributører - både på papir og i elektronisk form. Dvs. at andre holdninger og værdier end Apples kan være afgørende for, om et værk bliver tilgængeligt for publikum.
Uden mange gate-keepere får publikum ikke et ucensureret udbud. Det er værd for politikerne at huske på, når der skal findes en løsning om e-bøgerne i de danske biblioteker.

Peter Øvig skal have ros for med sit æble-stunt at udstille firmaets hykleri. Umiddelbart kunne det opfattes som et knæfald og selvcensur, at han i første omgang valgte at redigere billederne. Men at det blev gjort med æbler, iscenesatte det som en protest, selv Apple åbenbart kunne forstå.

Peter Øvig tog den modige beslutning, at gå uden om en stor del af det potentielle marked.
Det er rigtig ærgerligt, at det stadig er forbundet med økonomiske omkostninger at forsvare sin kunstneriske frihed. Sådan troede vi vel egentlig ikke det var?

Henrik Petersen

Lovforslaget om Statens Kunstfond

Kunststøttestrukturen til høring

Dansk Kunstnerråd og en række af medlemsorganisationerne afleverede deres svar i dagene op til høringsfristen den 2. november. Her følger svaret fra Kunstnerrådet:

Idet vi takker for invitationen til at afgive høringssvar, skal vi gøre følgende bemærkninger.

Dansk Kunstnerråd (DKR) finder det overordnet positivt:

  • at det tostrengede bevillingssystem formelt videreføres, og at der på alle kunstområder bevares mindst to indgange til systemet.
  • at de overordnede økonomiske rammer ikke ændres, og at bevillinger til de enkelte kunstområder fortsat fastsættes på Finansloven. I forlængelse af denne holdning anbefaler vi, at man fjerner den foreslåede § 6 stk. 7.
  • at beløb, der af bestyrelsen reserveres fra de respektive udvalgs budgetter til f.eks. kunstnerisk tværgående formål, trods alt uddeles af udvalgene.
  • og at der oprettes et projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og design.

Dansk Kunstnerråd beklager stærkt at der ikke længere kan foregå en kunst- og kulturpolitisk dialog mellem politikere og kunstnernes organisationer, som det hidtil har været tilfældet i repræsentantskaberne.
Vi finder det påtrængende nødvendigt, at en sådan dialog i fremtiden institutionaliseres et andet sted, hvis beslutningen om et repræsentantskab uden politikere står fast.
DKR er uden forståelse for, at man argumenterer for ændringen med, at det skulle styrke armslængden, idet der jo aldrig har været nogen bevilgende myndighed i Repræsentantskabet.

Dansk Kunstnerråd beklager at der ikke har været politisk vilje til at bevare et legatudvalg for filmkunst i Kunstfondens regi, og vi skal opfordre til, at man genovervejer beslutningen om at lægge filmens legatudvalg i Filminstituttet. Vi tillader os at henvise til Danske Filminstruktørers høringssvar.

Kravet om forenkling og parallelisering har ført til nedlæggelse af udvalg. Kunstnerrådet frygter, at der med de foreslåede antal af udvalgsmedlemmer ikke i alle tilfælde vil kunne skaffes den tilstrækkelige kunstfaglige bredde, som er nødvendig for at sikre diversitet. Vi vil derfor foreslå at ingen udvalg får mindre end 5 medlemmer.

DKR foreslår, at der etableres forskudt beskikkelse af udvalg, således at der bliver løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer (udvalgsformænd).
Det må forventes at blive en meget vanskelig opgave for repræsentantskabet at besætte samtlige 11 udvalg på samme tid, ikke mindst i betragtning af den 4-årige karenstid, der i de små fagmiljøer kan gøre det vanskeligt på én gang at finde tilstrækkeligt mange nye ’frie’, fagligt kvalificerede og habile medlemmer.
Det kunne evt. ske ved, at man bevarer 3-årige perioder for legatudvalgene.
Det er DKRs erfaring at mange udvalgsmedlemmer finder det belastende at varetage arbejdet i udvalgene, og vanskeligt foreneligt med at opretholde sit eget virke som kunstner. Man kan frygte, at det vil blive sværere at rekruttere kompetente udvalgsmedlemmer, hvis man udvider beskikkelsesperioden for legatudvalg til 4 år.
For projektstøtteudvalgene gælder det, at der med bevillingerne lægges en linje for kunstarten, som kræver en vis tid for at give resultater. Derfor bør beskikkelsesperioderne dér ikke være kortere end 4 år.

Dansk Kunstnerråd er varm tilhænger af transparens og åbenhed, og derfor ser vi med sympati på kravene om redegørelser for tildelinger i relation til mange parametre. Vi finder det dog af største betydning, at det bliver understreget, at kunstnerisk kvalitet er det eneste afgørende kriterium for tildeling.
DKR finder kravet om, at ”alle ansøgere” skal offentliggøres, meget kritisabelt. Der betyder i praksis at ”afslag” bliver offentlige.
Vi frygter for det første, at det vil få flere til at afstå fra at ansøge om støtte.
Men lige så alvorligt er det, at det vil formodentligt gøre alternativ finansiering langt meget besværlig, hvis det først er offentliggjort, at man har fået et afslag fra Kunstfonden.

Dansk Kunstnerråd har bemærket, at de politiske partier, der ønskede ændringer i ”de livsvarige ydelser” i den offentlige debat argumenterede med, at det ikke var fordi man ønskede besparelser, men fordi man hellere ville flytte ydelser fra rige kunstnere til fattige.
Med det foreliggende forslag, sker der besparelser i hædersydelserne på 3 måder:
  • Minimumsydelsen nedsættes til 0 kr.
  • Støtte til efterladte fjernes.
  • Set i forhold til den aktuelle opgørelse på kunstarterne mht. fordelingen mellem minimums-, mellem og maksimumsydelser, vil der med den foreslåede omfordeling blive flere minimumsydelser og færre maksimumsydelser.

Set i lyset af at det ikke med det politiske forlig var et formål at spare, burde det være muligt at øge antallet af hædersydelser.
Dansk Kunstnerråd anbefaler at antallet af Hædersydelser og fordelingen mellem kunstarterne fastlægges i lovteksten.

Som tidligere anført er DKR tilfreds med at ansøgninger om tværgående projekter behandles af de bevilgende udvalg eller evt. kombinationer af disse.
Imidlertid rejser beslutningen i det politiske forlig om ikke at oprette et særligt udvalg for tværgående kunst et særligt problem.
Hvor til rettes ansøgninger om atypiske eller kunstnerisk tværgående projekter, og hvornår indsendes de?
DKR skal anbefale at dette problem adresseres enten i loven eller bekendtgørelsen.

DKR finder, at det ville have været styrkende for armslængdeprincippet, hvis Kunstfonden kunne have etableret sit eget sekretariat. Det er ikke indlysende, at der til enhver tid er sammenfaldende interesser mellem armslængdeorganerne og ministeriet.
Kunstnerrådet erkender, at der er rationaliserende effekter i en konstruktion, hvor ministeriet stiller sekretariat til rådighed, men vi finder det afgørende væsentligt, at Kulturstyrelsens Center for Kunststøtte udstyres med reel suverænitet og selvstændig ledelseskompetence.

Kunsterrådets og en række af medlemsorganisationernes høringssvar kan ses på Dansk Kunstnerråds hjemmeside http://www.kunstner.org/article254

Mangfoldighed og sammenhængskraft i Europa

Det europæiske kunstnerråd til konference i Vilnius

Art as a Bridge Builder - Cultural Diversity in European Communities var overskriften på det europæiske kunstnerråd ECAs 2012 konference, som fandt sted i Vilnius 10-11 november. Den økonomiske krise, som rammer hårdt i mange europæiske lande, risikerer også at blive en kulturel krise, hvor åbenhed og nysgerrighed bliver til snævertsyn og national selvtilstrækkelighed.

Læs mere om konferencen og ECAs generalforsamling, som fandt sted i tilknytning til konferencen, i ECAs pressemeddelelse på engelsk (klik her).

Globalt netværk for kunstnerisk frihed

Artsfex blev lanceret den 27. oktober

Efter mange og lange forberedelser og sonderinger - ikke mindst fra dansk side - er Artsfex nu blevet til virkelighed.

Artsfex er det første globale netværk som fokuserer på kunstnerisk ytringsfrihed. Hensigten er at arbejde for kunstnere fra alle kunstarter, som kommer i klemme på grund af deres kunst, på samme måde som International PEN og IFEX arbejder for at støtte forfattere og journalister.

Bag Artsfex står en række kunstnerorganisationer og ytringsfrihedsorganisationer. Freemuse, den danskbaserede verdensorganisation mod musikcensur, har fået tildelt en koordinerende rolle i udviklingen.

Læs pressemeddelelsen fra Freemuse (klik her) og følg den fortsatte udvikling på Artsfex hjemmeside www.artsfex.org

KuViBa

Kulturviden til rådighed!

Kulturvidensbanken KuViBa vokser. Information om ca. 400 publikationer om kunstnernes vilkår og kunstens rolle i samfundet ligger nu i videnbanken. Nogle gange kan man klikke sig videre direkte til en digital publikation, andre gange er der henvisninger til et forlag.

Der er et pænt antal klik på KuViBa hver måned. Cirka halvdelen er gengangere. Vi ved ikke om de er kunstnere, som har brug for "sikker" viden, når de forbereder sig til en debat, om de er studerende, som skriver en opgave om kulturpolitik, eller om de måske er kulturjournalister. Men under alle omstændigheder er vi glade for at kunne tilgængeliggøre viden på kunst- og kulturområdet for dem.

KuViBa er opdelt i emneområder - Kunst og kultur generelt, Arkitektur, Billedkunst, Film, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst samt Spil og multimedier. Derudover er der emneord forbundet med hver omtale, som er et praktisk værktøj, når man søger oplysninger om noget bestemt. De 9 emneord, som begynder på A illustrerer bredden: amatørkultur, ambassadører, analyse, anbefalinger, anmeldelser, arbejdsmarked, arkitektur, artikler, avantgardebevægelser.

Ca. hveranden måned udsendes et nyhedsbrev pr. e-mail. Her præsenteres KuViBas seneste publikationer. Enhver kan abonnere på nyhedsbrevet for at holde sig orienteret. Derudover er der også links til organisationer, institutioner og forskere i KuViBa.

KuViBa bliver udviklet af en medarbejder, som sidder her i Dansk Kunstnerråd. Udover at søge på nettet, har hun etableret kontakter til medarbejdere på forskningsinstitutioner og i kunstnerorganisationerne mhp på at få information om nye udgivelser. Det er kontinuerlig opgave at vedligeholde og udvide dette kontaktnet og alle henvendelser er selvfølgelig velkomne.

Kontakt KuViBa på kuviba@dansk-kunstnerraad.dk, eller via hjemmesiden www.kuviba.dk

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17