Vedtægter for Dansk Kunstnerråd

    
§ 1 Navn og hjemsted


Organisationens navn er ”Dansk Kunstnerråd”. Dansk Kunstnerråds hjemsted er København.


§ 2 Formål og virke

Dansk Kunstnerråd er en kunst- og kulturpolitisk paraplyorganisation for danske professionelle kunstneres organisationer.

Dansk Kunstnerråds formål er at fremme kunstens og kunstnernes kulturpolitiske position i samfundet og at arbejde for de professionelle kunstneres interesser. Dansk Kunstnerråd arbejder desuden for at fremme og styrke den offentlige debat om kunst og kultur.

Dansk Kunstnerråd arbejder for kunstens frihed og kunstnernes ytringsfrihed.

Dansk Kunstnerråd fungerer som et fælles forum for udveksling af synspunkter og erfaringer vedrørende de professionelle kunstneres stilling og funktion i samfundet.

Dansk Kunstnerråd kan fungere som koordinerende høringsinstans i forhold til de offentlige myndigheder i bred forstand.

Dansk Kunstnerråd skal i videst muligt omfang sikre kunstnernes organisationer repræsentation i råd, udvalg m.v. der skønnes at have en væsentlig kunst- og kulturpolitisk betydning.

Dansk Kunstnerråd deltager som kulturpolitisk paraplyorganisation i dansk, nordisk og internationalt kulturpolitisk samarbejde.


§ 3 Finansiering

Dansk Kunstnerråds arbejde og daglige administration finansieres ved kontingent fra de enkelte medlemsorganisationer, offentlig støtte, fondstilskud m.v.


§ 4 Medlemskab

Enhver landsdækkende organisation af professionelle kunstnere kan ansøge Rådet om optagelse som medlem af Dansk Kunstnerråd.


§ 5 Rådet

Dansk Kunstnerråds øverste myndighed er Rådet, som har én repræsentant fra hver medlemsorganisation. Hver organisation har én stemme. De enkelte organisationer kan til hvert rådsmøde sende yderligere én repræsentant uden stemmeret. Repræsentanterne skal så vidt muligt være medlemmer af deres organisations bestyrelse, og skal under alle omstændigheder have et klart mandat fra deres organisation i forhold til Dansk Kunstnerråd.

Der tilstræbes konsensus ved Rådets afgørelser, og når denne ikke kan opnås, træffes beslutning ved 2/3 flertal under forudsætning af at mindst halvdelen af medlemsorganisationerne er til stede.

Medlemskab af Rådet er ulønnet.

Rådsmedlemmer kan efter aftale med Dansk Kunstnerråds bestyrelse bevilges dækning af diverse udgifter, som er forbundet med udvalgsarbejde, rejser mv.


§ 6 Bestyrelse

Dansk Kunstnerråds daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af en formand og otte menige medlemmer. Formanden vælges direkte af Rådets årsmøde, hvor også de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer for et år ad gangen.

Formanden og de menige bestyrelsesmedlemmer vælges alle for en periode af to år. Valgperioden er forskudt. Genvalg kan finde sted på alle poster.

Som formand kan vælges ethvert medlem af én af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af Rådets midte.

Der vælges desuden af Rådets midte en suppleant til bestyrelsen for en valgperiode på et år.

Kandidater til posten som formand eller bestyrelsesmedlem skal anmeldes til Dansk Kunstnerråds sekretariat senest 14 dage forud for årsmødet, jf. § 8.

Valg af formand, bestyrelse og suppleant sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed foretages ny afstemning mellem de kandidater, der har opnået samme stemmetal. Alle afstemninger foregår skriftligt.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Suppleanten indtræder i bestyrelsen ved permanent forfald for et medlem for resten af dennes valgperiode.

Den valgte formand oppebærer et honorar, hvis størrelse fastsættes for hele formandens valgperiode af Rådet efter indstilling fra bestyrelsen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager ikke honorar.

Det daglige arbejde forestås af et sekretariat, der ansættes af bestyrelsen.


§ 7 Rådsmøder og bestyrelsesmøder

Dansk Kunstnerråds formand udsender indkaldelse med dagsorden til rådsmøder og bestyrelsesmøder.

Indkaldelse til rådsmøder skal ske med mindst en uges varsel.
Formanden skal medtage ethvert punkt til dagsordenen som rådsmedlemmer måtte ønske behandlet.

Rådsmøder afholdes mindst 4 gange årligt.

Formanden har pligt til inden for 14 dage at indkalde til ekstraordinært Rådsmøde såfremt 1/4 af rådsmedlemmerne ønsker det.

Bestyrelsen indkaldes til møde når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer af ønsker det.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel; i særlige tilfælde kan bestyrelsen dog hasteindkaldes med indtil tre dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst fire medlemmer, eller når mindst fem medlemmer uden formanden er til stede. Bestyrelsen udarbejder ved sin tiltrædelse en forretningsorden for sit arbejde.

Bestyrelsen har ansvaret for Dansk Kunstnerråds daglige drift, herunder ansvar for økonomi og sekretariatspersonale.


§ 8 Årsmøde

Dansk Kunstnerråds årsmøde skal finde sted inden 1. juni. Årsmødet indkaldes ved almindeligt brev eller mail til hver medlemsorganisation. Indkaldelse sker med mindst 12 ugers varsel.

Dagsordenen for Årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. I ulige år valg af formand.
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af en suppleant til bestyrelsen for et år.
7. Valg af statsautoriseret revisor.
8. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant fra Rådets midte for 1 år.
9. Forslag til emner/sager som Rådet bør tage op.
10. Vedtagelse af næste års budgetramme og fastlæggelse af kontingent.
11. Eventuelt.

Kandidaturer til valgbare poster og forslag til emner/sager som Rådet bør tage op skal være Dansk Kunstnerråds sekretariat i hænde senest 14 dage før årsmødet og umiddelbart herefter meddeles til organisationerne.


§ 9 Regnskab

Rådets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af Rådet godkendt statsautoriseret revisor.

Den kritiske revisor afgiver til det følgende årsmøde en beretning om overensstemmelsen mellem Dansk Kunstnerråds aktiviteter og det aflagte regnskab.


§ 10 Deltagelse i udvalg m.v.

Ved deltagelse i diverse udvalg, råd m.v. vælges repræsentanter for Dansk Kunstnerråd så vidt muligt blandt Rådets medlemmer.

Repræsentanterne skal følge de retningslinjer der fastlægges af Dansk Kunstnerråd.


§ 11 Udmeldelse

En medlemsorganisations udmeldelse skal ske skriftligt til Dansk Kunstnerråds formand med mindst seks måneders varsel ved udgangen af en måned.

I udmeldelsesperioden betales kontingenter m.v. stadig.


§ 12 Hæftelse


For Dansk Kunstnerråds forpligtelser hæfter alene Dansk Kunstnerråds formue.


§ 13 Tegningsregel

Dansk Kunstnerråd tegnes af formand og næstformand i fællesskab. Forretningsudvalget kan meddele prokura.


§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver en beslutning med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende rådsmøder, der skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum. Ved det første møde skal mindst halvdelen af Rådets medlemmer være til stede.


§ 15 Opløsning

Ved Dansk Kunstnerråds opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Formuen anvendes til kulturelle formål efter Rådets beslutning.


§ 16 Ikrafttrædelse

Ved det første årsmøde efter vedtagelsen af nærværende vedtægter vælges bestyrelsens formand og fire bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode samt fire bestyrelsesmedlemmer for en étårig periode. Herefter bortfalder denne § 16.


Vedtaget af Dansk Kunstnerråd den 7. oktober 1971 og senest revideret den 19. februar og og den 21. maj 2015.
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17