Nyhedsbrev nr. 69 - december 2011

 
 1. Svar til høringen om Kunststøtteudvalgets rapport
  Høringssvar fra Dansk Kunstnerråd vedr. rapport om kunststøttestrukturen
 2. E-indberetningerne forårsager kaos i a-kasserne
  Dansk Kunstnerråd gør opmærksom på problemerne
 3. Teaterlovshøring
  Et flertal i Folketinget er enige om en række ændringer til Teaterloven
 4. Dialog med Nordisk Råd
  De nordiske kunstnerråd møder Kultur- og Uddannelsesudvalget i januar
 5. Kunstnerboligerne på Hirsholmene fortsætter
  Søg om et ophold i 2012 senest den 19. december!
   

Svar til høringen om Kunststøtteudvalgets rapport

Høringssvar fra Dansk Kunstnerråd vedr. rapport om kunststøttestrukturen

Dansk Kunstnerråd vil gerne indledningsvis udtrykke, at vi finder rapporten interessant, og at en debat på dette vigtige område er væsentlig.

Vi finder det positivt, at rapporten som en start opstiller ambitioner og målsætninger for kunststøtten – at armslængdeprincippet er bærende, at kvaliteten af den støttede kunst må være i højsædet, at mangfoldigheden trives, at der er effektivitet og fleksibilitet i systemet, og ikke mindst at kunststøttesystemet er gennemskueligt i en grad, der legitimerer det i offentligheden, det politiske niveau og i det kunstneriske miljø.

Dansk Kunstnerråd tager imidlertid forbehold for en række af rapportens konklusioner og forslag, som vi vil komme ind på i det følgende.

Det er velkendt, at kunststøttestrukturen gennem tiderne har været udsat for kritik - alt andet ville vel også være utænkeligt, men det er vor opfattelse, at strukturen i det store hele har været velfungerende, og at de meget gennemgribende ændringer, der i rapporten lægges op til, ikke vil indfri udvalgets erklærede mål og ambitioner.

Det er Dansk Kunstnerråds opfattelse, at rapporten mangler en analyse af virkningerne af den administrative reorganisering, der blev gennemført i 2003, som betød en stærk centralisering af sekretariatsfunktionerne i støttesystemet.
Rapporten fastslår ganske vist, at de administrative omkostninger gennem de senere år har været dalende, men der foreligger ingen vurdering af, hvorvidt den centraliserede administration har betydet en udviskning af profilerne i indgangene til det flerstrengede system eller har medført andre forringelser.

Vi nævner det, fordi rapporten selv hævder, at det ikke er klart, hvad forskellen er på tildelinger, der kommer fra henholdsvis Kunstrådet og Kunstfonden, og bruger det som argument for at træde yderligere et skridt ud ad centraliseringens vej.

Det er vores vurdering, at uoverskueligheden i systemet i høj grad skyldes Kunststyrelsens mange og sammenblandede funktioner. Kunststyrelsen betjener både Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Statens Kunstråd og Statens Kunstfond på en måde, der gør det svært at skelne mellem disse funktioner. Vi finder det derfor afgørende for et velfungerende kunststøttesystem, at disse funktioner adskilles i sekretariatsbetjeningen.

En forudsætning for et velfungerende kunststøttesystem er efter vor vurdering, at et sekretariat for systemet så at sige ”tilhører” de kunstfaglige råd og udvalg, og ingen andre.

I flere kredse opleves systemet som centralistisk, bureaukratisk og embedsmandsstærkt. Efter vor opfattelse skyldes kritikken af det samlede kunststøttesystem og af det tilhørende sekretariat, at netop Kunststyrelsen er blevet en så stærk og central spiller, at den er en enhed i sig selv.

Dansk Kunstnerråd anerkender, at der har været kunstnere, der har haft svært ved at navigere mellem de forskellige støttesystemer, men det er vores erfaring, at det for hele kunstområder har været uden problemer, og det er et udtalt ønske fra hele vores bagland, at man bevarer det flerstrengede system.

Udvalget definerer armslængde som afstand til og uafhængighed af det politiske system. Senere i rapporten hedder det, at uafhængigheden også bør gælde ”forholdet til andre organiserede interessenter i eller uden for kunstlivet”.
I forlængelse heraf argumenterer man for at professionalisere rekrutteringen af besluttende medlemmer til bestyrelser og udvalg ved opslag og ansøgning - samt færre og små udvalg med deraf følgende øget brug af indstilling fra sekretariat og ad hoc-konsulenter.

Dansk Kunstnerråd finder det meget tvivlsomt, om et sådant professionelt apparat vil skabe større gennemskuelighed, endsige legitimitet og opbakning til kunststøtten i offentligheden eller det politiske system - heller ikke i det kunstneriske miljø.
Vi frygter, at man stadig vil møde de få – men gentagne - beskyldninger om ”indspisthed”, og at man yderligere vil møde stærk kritik for bureaukrati og embedsmandsstyring, fordi ideen om et kunstinstitut yderligere cementerer
behovet for stærke administrative strukturer, der selvsagt vil virke stærkt centraliserende. Hele kunststøttesystemet får færre indgange. Og embedsværket bliver stærkere end tidligere.

I forlængelse heraf anbefaler Kunstnerrådet, at man bevarer repræsentantskaberne. Vi finder den dialog, der har fundet sted i repræsentantskaberne mellem det politiske miljø og kunstnerne/kunstorganisationerne, betydningsfuld både i henseende til legitimitet og gensidig forståelse - al den stund, at det er det eneste sted en sådan dialog institutionaliseres.

Dansk Kunstnerråd finder, at den nuværende struktur, hvor de to repræsentantskaber består af medlemmer udpeget af de kunstneriske organisationer og de politiske partier, er den bedst tænkelige model.
Herved sikres at kunststøttestrukturen er bredt forankret både i det politiske og det kunstneriske miljø. Strukturen sikrer et bredt kunstfagligt og politisk vidensnetværk som basis for det danske kunststøttesystem, og den sikrer hermed også en bred legitimitet i udvikling af kunststøtten.
Armslængden er sikret ved, at de medlemmer, der udpeges til råd og udvalg, ikke repræsenterer organisationer og partier direkte - men er udpeget som individer, og at de alene vurderer i kraft af deres personlige kunstfaglige og kunstneriske kompetencer. Habilitetsreglerne for udpegning er i praksis blevet styrket siden systemets oprettelse og fungerer i dag fuldt tilfredsstillende.

Dansk Kunstnerråd anbefaler, at bevillinger til de enkelte kunstområder fortsat fastlægges af politikerne på Christiansborg, og beslutningen herom bør efter vores vurdering ligge på det højeste politiske niveau i samfundet - og ikke i en institutbestyrelse.

Det skal bemærkes, at Dansk Forfatterforening ikke deltager i Dansk Kunstnerråds høringssvar, hvorfor vi – for så vidt angår deres synspunkter - henviser til Dansk Forfatterforenings eget fremsendte høringssvar.

Endelig tillader vi os at vedlægge Dansk Kunstnerråds 10 anbefalinger angående Kunststøttestrukturen fra maj 2011, som i sin tid blev tilsendt Kunststøtteudvalget.

Læs også hvad Kunstnerrådets medlemsorganisationer mener på Kunstnerrådets hjemmeside!

E-indberetningerne forårsager kaos i a-kasserne

Dansk Kunstnerråd gør opmærksom på problemerne

En kunstner blev nægtet sygedagpenge pga rettighedsindtægter. Et legat blev blandet sammen med lønindtægter og modregnet i dagpengene. Honoraret for 40 timelange forestillinger bliver opfattet som honorar for 40 timers arbejde af a-kassen.

Ovenstående eksempler er blevet rettet, men der er talrige andre eksempler på misforståelser og fejl når a-kasserne og de social myndigheder sagsbehandler på baggrund af arbejdsgivernes elektroniske indberetninger til SKAT.

Tidligere skulle lønmodtagerne medbringe lønsedler til a-kasserne eller de sociale myndigheder, men siden 1. maj indtrådte en lovændring, som gav a-kasser og kommuner gav adgang til e-indkomst-registret og pligt til at bruge det. Systemet er imidlertid udformet af SKAT for at dække SKATs behov, og A-kassernes mulighed for at se hvilken type af A- eller B-indtægt, som det er tale om, og hvem som har udbetalt den er begrænset.

Derudover har arbejdsgiverne, som indberetter deres lønudbetalinger, ikke nødvendigvis den fornødne viden om arbejdsmarkeds- og det sociale system generelt og den enkelte lønmodtagers personlige relation til systemet.

Konsekvensen af det nye system er mærkbar blandt kunstnerne, der som erhvervsgruppe er karakteriset af mange og kortvarige ansættelser og forskellige former for beskæftigelse. Det koster arbejde både for den enkelte og for a-kasserne at få rettet fejlene, så at den enkelte får den behandling og de dagpenge og/eller ydelser, som han har ret til.

På denne baggrund har Dansk Kunstnerråd skrevet til Skatteministeren, med kopi til bl.a. Kulturministeren og Beskæftigelseministeren den 21. november. Vores ønske er at gøre opmærksom på problemerne mhp et konstruktivt samarbejde der kan løse problemerne, og vi har godt håb om at komme i gang i januar.

Henvendelsen til Skatteministeren kan læses her

Teaterlovshøring

Et flertal i Folketinget er enige om en række ændringer til Teaterloven

På denne baggrund er der udarbejdet et lovforslag, som i sidste måned var udsendt i høring.

Dansk Kunstnerråd har afgivet høringssvar, som overvejende er positivt overfor de foreslåede ændringer.

Således bifalder vi, at der tillægges de store Københavnske teatre større selvstændighed, at den øvre grænse for statsrefusionen til et egnsteater udvides, samt muligheden for samarbejder mellem små/mellemstore og store teatre lettes.

Der er dog også forbehold. Ikke mindst at man ikke ved en Teaterlovs-ændring ikke vender tilbage til 50% statsrefusion at en egnsteaterbevilling og at der ikke er blevet plads til den stærkt savnede ”åbne scene” i København.

Læs hele høringssvaret her!

Dialog med Nordisk Råd

De nordiske kunstnerråd møder Kultur- og Uddannelsesudvalget i januar

Ifm Nordisk Råds session i begyndelsen af november henvendte de nordiske kunstnerråd til Rådets kultur- og uddannelsesudvalg. I brevet gør man opmærksom på kunstnerrådenes syn på det nordiske kultursamarbejde, som man ikke finder optimalt i dets nuværende form, hverken for kunstnerne eller for den nordiske samhørighed.

Kunstnerrådene har tidligere samarbejdet med Nordisk Råd, som er en parlamentarisk forsamling, hvor delegater fra parlamenterne i de 5 nordiske lande og de 3 selvstyreområder deltager. Nordisk Råd fastlægger budgetter og overordnede retningslinier for Nordisk Ministerråd, der i praksis varetager virksomheden, herunder det nordiske kultursamarbejde.

I 2007 blev en stor del af kultursamarbejdet koncentreret i 2 programmer; Mobilitets- og Kunstprogrammet. De Nordiske Kunstnerråd retter i brevet kritik mod armlængden i praksis, kortsigtethed og skiftende fokus i programmerne og endelig efterlyser man mere dialog mellem kunstnerorganisationerne og Ministerrådet.

Læs brevet her!

Henvendelsen har resulteret i en invitation til en fælles drøftelse ifm Kultur- og Uddannelsesudvalget næste møde i Oslo den 25. januar.

Kunstnerboligerne på Hirsholmene fortsætter

Søg om et ophold i 2012 senest den 19. december!

Dansk Kunstnerråd har to boliger på Hirsholmene til rådighed for arbejdende kunstnere. Der er 2-3 sengepladser, stue og arbejdsværelse i hver bolig. Til Fyrassistentboligen hører et atelier med ovenlys, indrettet i et lille udhus. I Lodsgårdens arbejdsværelse står et elektronisk klaver.Hirsholmene ligger tre kvarters sejlads fra Frederikshavn. Øerne, som ejes af Naturstyrelsen er på i alt 45 ha, og er et naturreservat med 40.000 ynglende måger i forsommeren. Der er et par fastboende på Hirsholmene, mens de øvrige huse, en lille snes stykker, bliver brugt som sommerhuse. Hvis man kommer uden for sæson kan man undtagelsesvis opleve at være helt alene på øen.

Der i perioden marts til oktober 3 ugentlige forbindelser med postbåden fra Frederikshavn, i skolernes sommerferie flere, men i vintermånederne er der kun forbindelse om lørdagen. Mad og andre fornødenheder bliver sejlet ud efter bestilling pr. telefon eller mail.

Arbejdsophold i kunstnerboligerne af mindst en måneds varighed kan tildeles medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer eller tilsvarende fra udlandet. Prisen i 2012 er 4.000 kr./måned.

Ansøgningerne skal indeholde de nødvendige personlige data samt en kort beskrivelse af intentionerne med arbejdsopholdet, samt angivelse af ønsket periode. Angiv gerne flere alternativer!

Ansøgningerne sendes til Dansk Kunstnerråd, Kronprinsessegade 34 B, 2, 1306 Kbh K eller til dkr@dansk-kunstnerraad.dk, og skal være modtaget senest mandag den 19. december, hvorefter et lille udvalg vil fordele opholdene mellem de søgende. Evt. ledige perioder vil efterfølgende kunne søges løbende.

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17