Nyhedsbrev nr. 66 - april 2011

 
 1. Tornerose sover
  af Franz Ernst

  Giv plads til kreativiteten!
 2. KuViBa er landet!
  af Christina Eriksen
 3. Kunstnernes Beskatning 2011
  Den årlige opdatering er nu tilgængelig på www.kunstner.org
 

Indledning

 
Efter en pause udgiver Dansk Kunstnerråd igen et nyhedsbrev, denne gang digitalt. Nyhedsbrevet vil indholde kunst- og kulturpolitiske nyheder og kommentarer set fra Kunstnerrådets og kunstnerorganisationernes horisont og henvender sig til alle interesserede.

Nyhedsbrevet er en del af Kunstnerrådets nye hjemmeside: www.kunstner.org, og vi håber på i løbet af det kommende år at kunne udvikle nyhedsbrevet og hele hjemmesiden både indholdsmæssigt og teknisk.

Nyhedsbrevet bliver udsendt til kulturpolitiske med- og modspillere, til Kunstnerrådets medlemsorganisationer, til kulturinstitutioner, politikere og presse, og det må meget gerne sendes videre.

Vi tillader os at sende at sende dette første nyhedsbrev til alle vore kontakter og forbindelser. Hvis du ikke ønsker at modtage efterfølgende nyhedsbreve, kan du afmelde dig her.

I dette nummer har vi følgende indhold:

Tornerose sover

af Franz Ernst

Giv plads til kreativiteten!

I april 2006 afleverede den internationalt anerkendte forsker Anne Bamford fra Wimbledon School of Arts en undersøgelse af undervisningen i kunstfag i den danske folkeskole. Det var Statens Kunstråd, der havde bestilt den. Baggrunden var en bekymring over, at danske skoleelever tabte terræn til andre europæiske elever. Man ville vide, hvordan det danske skolesystem fungerede her og nu i forhold til andre landes. Det var en vægtig rapport med nogle konklusioner og anbefalinger, der stadig fremstår markante, hvis man vil finde årsagerne til, at danske skoleelever klarer sig dårligere i OECD's Pisa-undersøgelser. Pisa-tallene er - som læseren måske ved - en metode til at måle indlæringen i de forskellige fag i skolerne. Her lå danske børn for 10-15 år siden placeret i toppen. Det gør de ikke længere. Hvorfor ikke? Hvad er der sket?

Vi er vant til at være stolte over at have et af verdens bedst funderede skolesystemer. Skikkelser som N F S Grundtvig og Kristen Kold har formet idégrundlaget for en skole, der er for alle sociale lag i landet, og som lægger vægt på værdier som demokrati og åndelig frihed, en karakterdannende skole, der gør eleverne til selvstændigt tænkende samfundsborgere. Men selvfølgelig skal de også lære noget i fagene. Og her er det, som om der er sket et skred. Det skred er det selvfølgelig vigtigt at indkredse og analysere. Det handler i sidste ende om landets vigtigste ressource, som jeg her vil beskrive som en vågen, veluddannet og frittænkende befolkning med de rette forudsætninger og redskaber til at klare sig i den internationale konkurrence med den øvrige verden. Bamford-rapporten blev afleveret til undervisningsministeren. Kunstrådet afventede reaktionen.

Her var et redskab til at hjælpe landet videre igennem den skærpede internationale konkurrence. Det måtte regeringen da gribe med kyshånd, følge de anbefalinger, Anne Bamford og hendes medarbejdere gav i rapporten, rette op på de nogenlunde overskuelige fejl, der var opstået i det danske skolesystem, gøre de nødvendige justeringer i undervisningsplaner og strategier, som kunne få det hele til at fungere optimalt igen. Som man har gjort det i vore nabolande.

Ingen konkrete tiltag
Undervisningsministeren nedsatte et rådgivende udvalg. Kunstrådet og dets formand ventede og ventede. Men der kom ingen konkret reaktion på det omhyggeligt gennemarbejdede udspil, ingen konkret lovgivning. Hvorfor skete der ikke noget? Var undersøgelsen blevet væk? Samlede den støv på et fjernarkiv? Den var da ellers blevet overdraget til nogle af landets mest ansvarsfulde embedsmænd og politikere.

Det var, som om den onde fe, der ikke kom med til festen, sørgede for at Tornerose som straf stak sig på tenen og faldt i søvn sammen med kokken, kokkens datter, kokkedrengen, kongen og dronningen, departementscheferne, undervisningsministeren, kulturministeren og statsministeren. Skal tjørnehækken virkelig vokse og vokse i 100 år, inden kongesønnen kommer og kysser Tornerose og vækker hele kongeriget til live igen? Så er Danmark nok gået konkurs for længst. Senere er der kommet en ny formand for et nyt Kunstråd, en erfaren erhvervsmand, der ellers altid har været vant til at få tingene til at flytte sig. Han hedder Mads Øvlisen. Men der er stadig ikke sket noget. Og nu skal Øvlisen også meget snart gå af efter sine fire år på posten.

Ikke desto mindre rummer Anne Bamfords undersøgelse en række konkrete iagttagelser og vigtige anbefalinger. Men hvem er Anne Bamford egentlig, og hvad fortæller hendes undersøgelse om det danske skolesystem?

The Ildsjæl in the Classroom
Professor Anne Bamford er oprindelig australsk. Hun har skrevet et utal af rapporter og bøger om kunst i undervisningen og ledet større undersøgelser for regeringerne i Holland, Belgien, Australien og Danmark. Hun har også stået i spidsen for en nyligt offentliggjort UNESCO-undersøgelse (The WowFactor), som bl.a. viste, at flere af de lande, som ligger i top i Pisa-undersøgelsen, prioriterer de kreative fag højt. Hun er nu leder af the Engine Room, University of Arts, London.

The Ildsjæl in the Classroom er titlen på Anne Bamfords undersøgelse af kunstundervisningen i den danske folkeskole. Undersøgelsen peger på, at det er de kunstneriske fag, der skal styrkes i folkeskolen, hvis Danmark skal nå op på de resultater i Pisa, som man kunne forvente.

OECD's egne sammenstillinger af Pisa-undersøgelsernes resultater viser, at en rig kulturel kapital giver den største sandsynlighed for succes i skolen, og at de skolesystemer, der har et vidtspændende, kunst-rigt skema for eleverne, klarer sig bedst i matematik, læsning og naturfaglig tænkning, påpeger Anne Bamford. Hun mener, at det er der, Danmark skal sætte ind for at gøre noget ved, at vi trods mange ressourcer i uddannelsessystemet, ligger middelmådigt placeret i den internationale Pisa-undersøgelse:

"Det ser ud til, at dette resultat - i hvert fald delvist - er et resultat af det manglende udbud af kunstfag i folkeskolen, særlig på de ældste årgange. I modsætning til andre lande - fx Canada og Storbritannien - er kunstfag ikke obligatoriske i de ældste skoleår. Eftersom international forskning viser, at kunst-rig undervisning forbedrer læseindlæringen og - dog i mindre omfang - matematikindlæringen er det sandsynligt at dette i hvert fald delvist forklarer, at Danmark scorer dårligere end ventet i læsning", mener Anne Bamford og tilføjer, at relativt få elever vælger de kunstneriske fag billedkunst, musik, drama, film, foto, håndarbejde, sløjd og musik som valgfag.

I sin rapport peger hun også på, at der mangler faguddannede lærere i de kunstneriske fag, først og fremmest dans og drama. Men især fremhæver hun, at hun under sine besøg på danske folkeskoler på alle niveauer er blevet mødt med en total mangel på forståelse for værdien af evaluering og dokumentation af elevernes læring i de kunstneriske fag. Lærerne fortalte begejstret om elevernes læring gennem kunsten, men måtte bagefter indrømme, at de hverken havde beviser for effekten af eller metoderne til at indsamle dokumentation. Lærerne kendte heller ikke til de internationale undersøgelser, der viser, at kunstneriske fag styrker læseindlæringen.

Krav til de kunstneriske fag
Da Kunstrådets daværende formand Lars Liebst modtog Ann Bamfords undersøgelse, sagde han:
"Vi er nødt til at stille flere krav til de kreative fag, hvis vi vil fremtidssikre de danske elevers kompetencer, og hvis vi ønsker en bedre Pisa-placering. Der er brug for, at lærerne i langt højere grad planlægger og metodeudvikler kreative undervisningsforløb, som de i fællesskab vurderer og reflekterer over - også i samarbejde med kunstnere og kulturinstitutioner.

Det er ikke acceptabelt, at vi behandler de kreative fag som et stedbarn eller et uforpligtende pusterum fra fordybelsen i de boglige fag, som skolelederen blot kan lade en tilfældig lærer fra et andet fagområde tage sig af: Kvalitativ fordybelse i kunstnerisk indhold og kreative processer er afgørende, hvis vi overhovedet skal have kreative fag på skoleskemaet".

Altså: I sin iver efter at gøre folkeskolen mere mål- og erhvervsrettet har regeringen opnået det modsatte ved at skære ned på det, der er hele grundlaget for evnen til at lære: det kreative element i undervisningen. Evnen til at finde nye veje, nye kombinationer, finde musikken i det hele. Resultatet er det modsatte af det, man gik efter: ved at lave nedskæringer i fag som musik, billedkunst, dans, drama, litteratur har eleverne fået dårligere færdigheder til at læse og til at lære. Danmark er i Pisa-undersøgelserne hægtet af lande som Sverige, Norge og Finland, der har forstået at prioritere anderledes.

Malta er et godt eksempel på resultater af investeringer i kunstuddannelsen. I år 2000 indførte Malta et skoleskema med fokus på de boglige fag. det viste sig at have en meget negativ effekt på kreativiteten, sadlede man allerede året efter om og indførte i 2002 et nyt skema med fokus på de kreative fag. Blandt andet skal alle skoler have en nøgleperson med ansvar for, at skolen arbejder kreativt. Derefter er Malta galopperet op ad innovationsindekset.

Anne Bamford og Lars Liebst fremlagde resultatet af undersøgelsen i 2006. Vi venter stadig på en helhjertet, konkret handling. Hvor er The Ildsjæl i ministeriet? Tjørnehækken er i mellemtiden blevet kæmpe stor og høj og dækker hele ministeriet, og Tornerose sover videre. Hvornår kommer kongesønnen ridende på den hvide hest og kysser hende, så hun kan vågne op af sin dødlignende søvn?

Franz Ernst
marts 2011

KuViBa er landet!

af Christina Eriksen

Hvordan bygger man en vidensbank? Hvilke typer værktøj kræver det at bygge selve banken? Og hvordan sikrer man efterfølgende at bankens viden er både valid og brugbar?

Disse spørgsmål og mange andre blev aktuelle da jeg d. 1. april 2010 påbegyndte min arbejde med KuViBa. Et arbejde der skulle indbefatte uenigheder - og siden enigheder - med blandt andet kulturforskere, grafikere, kunstnerorganisationer, jurister og Copydan.

Nu, præcis et år senere, er jeg blevet en hel del klogere på disse indledende spørgsmål, der var forudsætningen for mit arbejde med KuViBa. Og resultatet? Det kan ses her: www.kuviba.dk


Lidt information om KuViBa
KuViBa er vores forkortelse af kulturvidensbank. En kulturvidensbank som har det overordnede formål at indsamle og tilgængeliggøre viden om kunstnernes vilkår i Danmark - samt viden om kunstens rolle og funktion i samfundet.

KuViBa kan f.eks. formidle information om kvindelige kunstneres levevilkår i Danmark, men den kan også henvise til rapporter som belyser de sociokulturelle fordele der er forbundet med opførelsen af operahuse.
Da KuviBa er en bibliografisk database, fungerer den således ved at henvise (dvs. linke) til undersøgelser som er placeret andre steder på internettet. Er der tale om ”fysiske publikationer”, så henviser KuViBa til biblioteker og forlag hvor værket kan rekvireres.

Indtil videre rummer KuViBa tilsammen over 300 henvisninger til publikationer og undersøgelser inden for alle kunstarter, inklusive multimedier og computerspil. Men hensigten er at KuViBa skal vokse sig gradvist større, således at den vil kunne komme til at udgøre et vigtigt fundament for de som arbejder med kultur til daglig.

KuViBa vil blive ugentligt opdateret med nye aktuelle undersøgelser, og vi håber på at I vil være med til at holde KuViBa dynamisk, ved både at kommentere og komme med forslag til indholdet på KuViBa. Med andre ord: Det er jeres vidensbank, og successen afhænger af at I tager ejerskab og fylder den til glæde for jeres kolleger.

Dette kan gøres ved at sende en mail til: ce@dansk-kunstnerraad.dk

Jeg håber at I alle vil få glæde af KuViBa!

Initiativtager og idemand bag projektet er Jens Lysdal fra DJBFA, som også har indgået i en følgegruppe bestående af kulturforskere: Dorte Skot-Hansen, Trine Bille og Peter Duelund samt Anders Laursen fra Musikerforbundet og Elisabet Diedrichs og Franz Ernst fra Dansk Kunstnerråd.


Kunstnernes Beskatning 2011

Den årlige opdatering er nu tilgængelig på www.kunstner.org

Kunstnernes Beskatning er en vejledning som henvender sig til en enkelte kunstner, revisorer og andre rådgivere og til skattemyndighederne. Den er skrevet af skatteadvokat Gitte Skouby og statsautoriseret revisor Torben Juncker i samarbejde med Dansk Kunstnerråds skatteudvalg - første gang i 2002 og herefter med årlige opdateringer.

Kunstnere beskattes efter samme regler som alle andre, men pga deres særlige arbejdsforhold passer de ofte ikke ind i de kasser - lønmodtager eller selvstændig - som skattesystemet er konstrueret efter. Derfor har Dansk Kunstnerråd valgt at udgive en kommenteret skattevejledning, som er betydeligt mere omfangsrig end SKATs kunstnerpjece, og som medtager mange afgørelser og netop viser at skattereglerne ofte kan fortolkes.

Her er linket til læsning af Kunstnernes Beskatning 2011 online eller til direkte download som PDF-fil

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17