Stop nedbrydningen af det nordiske kultursamarbejde!

 

De nordiske kunstnerråd fra Sverige, Finland, Norge, Island, Færøerne, Sameland og Danmark er oprørte over, at tanken om det nordiske samarbejde på kunst- og kulturområdet tydeligvis ikke længere har de nordiske regeringers bevågenhed. Det nordiske samarbejde - også på kulturområdet - har ellers i en årrække været en væsentlig inspirationskilde for andre lande i Europa.

De nordiske kunstnerråd, der repræsenterer de professionelle kunstnere i Norden, er på et møde i København i dag enedes om at udtrykke stor bekymring for det fremtidige nordiske samarbejde på kunstområdet. En embedsmandsgruppe under Nordisk Ministerråd har, på opdrag af de nordiske kulturministre, i løbet af de sidste par år udarbejdet en ny struktur for den nordiske lovgivning om støtte til fællesnordiske projekter inden for litteratur, billedkunst, scenekunst og musik. Under den hidtidige ordning var samarbejdet båret af faglig kompetence, dvs styret af kunstnere i de respektive fagudvalg. Den nye ordning, der blev vedtaget af de nordiske kulturministre i slutningen af 2005, vil i praksis blive styret af embedsmænd, og således tilsidesætte den kunstneriske faglighed i udvælgelsen af projekter. Således vil armslængdeprincippet - adskillelsen af den bevilgende og udvælgende myndighed - som indtil nu har været et bærende princip i den statslige kunststøtte i Norden - blive tilsidesat.

I løbet af det sidste år har kunstnernes faglige repræsentanter fra hele Norden under gentagne møder med lovgiverne udtrykt deres stærke forbehold over for den nye lovgivning, men kunstnernes indvendinger er ikke blevet hørt. Lovgivningen er blevet gennemført som den fra starten har været tænkt: uden indflydelse fra kunstnerne, og er nu i færd med at blive sat i kraft - stadig uden nogen interesse fra lovgivernes side for kunstnernes indvendinger. Efter disse indvendinger er ingen af kunstnernes organisationer blevet inviteret til rådgivende møder.

Repræsentanterne for de Nordiske Kunstnerråd må fra deres møde i København på det kraftigste protestere imod forløbet af høringsprocessen omkring omlægningen af kunststøttestrukturen. De Nordiske kunstnere og deres organisationer har ikke godkendt, haft indflydelse på eller medvirket til udformningen. Høringen har været en pseudo-proces, hvor de nordiske kunstnere blot har skullet levere et alibi for en i forvejen fastlagt og forudbestemt plan.

Forløbet virker besynderligt i en tid, hvor kunstens og kulturens rolle globalt har større og større betydning.

Vedtaget af repræsentanter for Forum Artis (Finland), KLYS (Sverige)
LISA (Færøerne), BIL (Island), Samisk Kunstnerråd, Norske Billedkunstnere og
Dansk Kunstnerråd d. 24. marts 2006.