Nordiske kunstnere protesterer mod nedskæringer i det nordiske kulturbudget

De Nordiske Kunstnerråd sendte følgende udtalelse til Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg den 19. juni:Nordiska konstnärer protesterar mot nedskärningar i den nordiska kultur-budgeten

Det nordiska kultursamarbetet inom ramen för Nordiska Ministerrådet är och har länge varit av stor betydelse för konst- och kulturlivet i Norden. Konstnärer från de nordiska länderna har, trots den omfattande och - ur konstnärsperspektiv - tveksamma omorganisationen härom året, haft förväntningar om mer pengar till projekt och mindre till administration. Det var vad man lovade kulturarbetarna efter den stora kulturreformen. Nu har det dock kommit till de nordiska konstnärsorganisationernas kännedom att nedskärningar aviserats i kulturanslagen i Nordiska Ministerrådets budget för 2009. Nordiska Ministerrådet vill ta 5 % av den nordiska kulturbudgeten för att ge till globaliseringsarbetet: En förstärkning av det nordiska globaliseringsarbetet är viktig, men får inte ske på bekostnad av de projektmedel som ska komma de nordiska konstnärerna till del. Neddragningen på kulturområdet strider således mot de löften man gav kulturarbetarna.

De nordiska konstnärsråden vill därför kraftigt protestera mot detta budgetförslag som enligt uppgift ska beslutas till hösten. Vi vädjar till Nordiska Rådets ledamöter att försöka påverka förslaget, som innebär ett allvarligt svek mot nordiska konstnärer. Det är dessutom vanskligt att det skärs ned på ett område där det nyligen införts nya program, som man ännu inte har några större erfarenheter av. En utvärdering av det nya kultursamarbetet bör åtminstone göras innan man rör kulturbudgeten.

Allvaret i frågan understryks av att Nordiska Rådets kultur- och utbildningsutskotts ordförande Lars Wegendal tidigare i våras avgick i protest mot den föreslagna neddragningen på kulturområdet.

Stockholm den 19 juni 2008


KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (det svenska konstnärsrådet)
Forum Artis (samarbetsföreningen för Finlands konstnärsorganisationer)
Dansk Kunstnerråd
LISA – Listafolka Samband Foroya (det färöiska konstnärsrådet)
Samisk Kunstnerråd
BIL – Bandalag Islenskra Listamanna (det isländska konstnärsrådet)