Udtalelse i anledning af forhandlingerne om et medieforlig 2007-2010Dansk Kunstnerråd, som samler de professionelle kunstneres organisationer i Danmark, har med interesse fulgt regeringens medieudspil.

Det er glædeligt at forliget har til hensigt at fremme en fortsat kraftfuld og bred public service virksomhed i Danmark, og vi har med tilfredshed noteret, at der lægges op til en styrkelse af dansk dramaproduktion og en øgning af omfanget af kulturprogrammer. Musikken nævnes eksplicit i oplægget, og vi vil foreslå at man ligeledes noterer behovet på områder som arkitektur, billedkunst, kunsthåndværk, scenekunst og litteratur.

Det er også positivt at DR og TV2 fortsat deltager i dansk filmproduktion.

Når det gælder sikringen af rettighedshaverne - såvel ophavsret som følgeret - foreslår regeringen, at udgangspunktet for beregningerne af rettighedsmidlerne skal være det faktiske antal seere og lyttere - og ikke som nu udbuddet. Et sådant princip vil betyde en omfordeling af midlerne til fordel for de kunstnere, som er populære i forvejen, mens mere ukendte og/eller "smalle" kunstnere mister muligheder. Dette forslag vil medføre en økonomisk skævvridning, der ikke tager højde for at det kunstneriske arbejdes værdi ikke kan måles alene på dets udbredelse. Forslaget bør fjernes.

Et andet kritisabelt punkt i udspillet er forslaget om at hele 7 af 9 medlemmer af DRs bestyrelse skal udpeges af Kulturministeren, godt nok efter tilslutning fra partierne bag medieaftalen og Folketingets Kulturudvalg. Det betyder imidlertid at et smalt flertal kan dominere landets eneste egentlige public service station. Det er dybt problematisk, da DR netop skal være uafhængig - også af den siddende regering.

Det må derfor sikres, at der er bred folkelig og politisk enighed om DRs bestyrelse, selvom dets medlemmer som foreslået bør have relevante professionelle kvalifikationer.

Generelt mener vi, at der bør være en bred debat i samfundet om programvirksomheden i DR og TV2, hvor bl.a. indholdsskaberne har mulighed for at komme til orde. Vi vil derfor foreslå, at man genopretter et Public Service Råd, og at det denne gang sikres at kunstnerorganisationerne er repræsenteret sammen med andre interesseområder.

Det ville også være naturligt at tildele dette Råd opgaven at vurdere opfyldelsen af Public Service kontrakterne og Public Service Fondens ansøgninger, i stedet for at koncentrere yderligere funktioner hos det i forvejen indflydelsesrige Radio- og TV-Nævnet.


Dansk Kunstnerråd d. 23. maj 2006