Kommentar til GATS forhandlingerne

 

Dansk Kunstnerråd skrev følgende til den danske forhandlingsdelegation d. 31. januar 2003:

Med udgangspunkt i EU-kommissionens høringsdokument af d. 15. november, oplysninger i.f.m. Beach Club møder og vores deltagelse i ”International Network on Cultural Diversity” (INCD) har Dansk Kunstnerråd drøftet de problemstillinger, der knytter sig til GATS-forhandlingerne vedr. kunst- og kulturområdet.

Indtil nu er audiovisuelle og andre kulturelle tjenester blevet holdt udenfor EU’s tilbud og en række MFN (mestbegunstigelsesbehandling) undtagelser er etableret. Dansk Kunstnerråd kan konstatere, at EU-Kommissionens nuværende holdning er en nødvendighed for kunst- og kulturområdet.

Dansk Kunstnerråd ser med bekymring på, at USA på vegne af de globale medie- og kulturkonglomerater - på trods af EU's gentagne reservationer - fortsætter med at kræve indskrænkninger i de europæiske landes muligheder for at drive en selvstændig , offentlig støttet kultur- og mediepolitik.

Bl.a. den digitale udvikling åbner stadig nye muligheder for at sprede ”mainstream kultur” på kommercielle vilkår. De nationale kulturstøtteordninger, som er hævet over kommercielle og politiske interesser, spiller en væsentlig rolle for kunstproduktionen i dag, og presset på dem vil ikke blive mindre i de kommende år. Det er derfor vigtigt, at alle sider af den kulturpolitiske handlingsfrihed bevares.

En vigtig del af den kulturelle og kulturpolitiske handlingsfrihed er også muligheden for at samarbejde internationalt med udvalgte lande og kulturer, vare sig det er på nordisk plan, i Europa eller globalt. På baggrund af de foreliggende oplysninger er det ikke muligt at vurdere i hvilken grad disse muligheder evt. vil kunne begrænses af en kommende GATS-aftale.

Opfattelsen af kunst og kultur som en vare eller en tjenesteydelse - en opfattelse som bl.a. er fremherskende i WTO-sammenhænge - truer på længere sigt og i et globalt perspektiv en række lokale og nationale kulturer.
På denne baggrund er der p.t. bestræbelser i gang med at etablere en international konvention - et instrument, der vil kunne garantere at kunstnerisk produktion og kulturel ytringsfrihed fortsat kan sikres af såvel nationalstater som mellemstatslige institutioner. Bag dette arbejde står INCD, et netværk af NGOer, og INCP (International Network of Culture Policies), som består af 45 kulturministre fra hele verden.

Dansk Kunstnerråd støtter dette initiativ, og anmoder om, at principperne i den skitserede konvention om kulturel mangfoldighed fortsat kommer i betragtning i de danske og europæiske udspil.

Med venlig hilsen

Kjeld Løfting,
formand