Henvendelse til Folketingets kulturudvalg
d. 3. september 2003

 

Dansk Kunstnerråd skrev følgende:Dansk Kunstnerråd har ved sit seneste møde diskuteret den nye struktur for kunststøtten.

Tidsrummet mellem folketingsbeslutningen i marts om at etablere et samlet Kunstråd og startdatoen 1. juli var kort, men det lykkedes at få etableret et repræsentantskab, og efterfølgende at udpege medlemmer til såvel Kunstråd som fagudvalg.

Efter knap 2 måneders virke kan vi konstatere, at fordelingen af kompetencer og funktioner mellem det centrale kunstråd og fagudvalgene endnu er uklar. I denne forbindelse skal vi imidlertid understrege, at det er væsentligt at fastholde, at de faglige beslutninger skal tages af Kunstrådet og dets fagudvalg. Den nuværende usikkerhed må ikke lede til øget administrativ eller politisk indflydelse.

Endvidere skal vi udtrykke vores foruroligelse over, at Statens Kunstfonds administration i.f.m. flytningen til Kunststyrelsen er blevet opsplittet. Udgangspunktet for det forlig, som Folketingets partier indgik d. 2. oktober 2002, var at Statens Kunstfond skulle bevares som en separat og selvstændig enhed.

Vi frygter, at den administrative sammenblanding, som nu sker, er et første skridt på vej mod en sammenlægning af Statens Kunstfond og Kunstrådet. Et sådant forslag var en del af Kulturministeriets oprindelige reformudspil i januar 2002, men blev utvetydigt afvist af Folketingets partier ved indgåelsen af forliget om Kunstrådet.

Derudover beklager vi, at den ekspertise og erfaring, som har karakteriseret Statens Kunstfonds sekretariat, vil gå tabt i.f.m. opsplitningen.

Med venlig hilsen

Kjeld Løfting,
formand