Høringssvar vedr. egnsteatrene

Dansk Kunstnerråd sendte følgende kommentarer til Kulturministeriet den 9. januar 2007


Vedr. Forslag til lov om ændring af teaterloven vedrørende egnsteater-ordningen

Dansk Kunstnerråd har overvejet lovforslaget, som bl.a. betyder indførelse af en ramme for statens refusion til egnsteatrene i stedet for den gældende automatiske refusion af kommunernes driftstilskud til teatrene med 50%.

Refusionsordningen har været et godt incitament for amternes og kommunernes satsninger på teaterområdet og dermed for udbredelsen af en mangfoldig og differentieret scenekunst i hele Danmark. Flere teatre er kommet til i de senere år.

Kommunalreformen betyder større kommuner med flere muligheder. Mange af de nye kommuner er ved at fastlægge en kulturpolitik med øgede satsninger på kulturområdet.

I denne situation finder vi det uheldigt, at Kulturministeriet indfører en rammestyring, som ikke stimulerer til etablering af nye egnsteatre, men i stedet skaber usikkerhed for de nuværende. Med den foreslåede ordning vil refusionsprocenten ændres fra år til år afhængigt af antallet af teatre og størrelsen af det samlede beløb, som årligt bliver afsat i Finansloven. At der i 2007 er afsat tilstrækkelige midler ændrer ikke ved dette. Egnsteateraftalerne er 4-årige, og de fleste lokale initiativtagere har ofte et endnu længere tidsperspektiv.

Med tanke på Kulturministeriets udtrykkelige satsning på kultur i hele landet burde det være en gevinst, hvis antallet af egnsteatre og beløbet til refusion fortsat vokser i de kommende år. Og den ny konsulentordning med tilhørende rådgivning vil sikre, at teatrenes faglige kvalitet er i orden.

Der er i 2007 afsat 82,6 mio. til refusion til 31 egnsteatre. Selvom beløbet skulle vokse lidt i de kommende år er det lille i.f.t. Kulturministeriets og statens samlede budgetter. Vi synes det er uheldigt, hvis ønsket om enklere budgetlægning på statsligt plan hæmmer gode lokale teaterinitiativer.

Det er imidlertid positivt, at definitionen af, hvad egnsteatre er, skærpes,
og at der oprettes en konsulentordning og en særlig pulje til deres arbejde med at udvikle kvaliteten på teatrene.