Høringssvar vedr. akkreditering og aftagerpaneler

Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende kommentar til Kulturministeriets høringer den 15. august 2008Vedr. høringerne om udkastene til bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af de videregående uddannelser under Kulturministeriet samt til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelser

Forskning kan defineres som en beskrivelse af verden foretaget på et systematisk grundlag for at øge den i forvejen eksisterende viden og for at udnytte den. Forskningens bestræbelse er at nærme sig en eksakt viden om verden. Universiteterne bygger på forskning, dvs systematisk indsamling og fortolkning af data.

Kunstens væsen kan ikke defineres entydigt, men kunsten er altid subjektiv og autonom - ellers er den ikke kunst. Kunstneren har den suveræne autoritet i sin kunst. Kunstneren bruger sine egne oplevelser og gør dem almene. Kunsten udnytter sine egne erfaringer - og overskrider dem. Derfor kan kunstproduktionen ikke være styret - men nok støttet - af staten eller af et akademisk system. Der kan produceres forskning om kunsten og dens områder, der kan samles viden om og indsigt i den kunstneriske proces, men kunsten er der først og ikke som et resultat af forskningen i kunst.

Dansk Kunstnerråd må konstatere at med Lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser er de af Kulturministeriets videregående uddannelser, som ønsker at bevare deres status som videregående, underlagt et Akkrediteringsråd, som er domineret af universitetstænkning. Dette mener Dansk Kunstnerråd ikke er formålstjenligt.

Det er væsentligt for de kunstneriske uddannelser at være indplaceret på et tilstrækkeligt højt akademisk niveau for at sikre uddannelsens status, for at have adgang til kvalificerede lærere, og for fortsat at kunne samarbejde og udveksle med ligeværdige institutioner. Men samtidig er de kunstneriske uddannelser atypiske idet det ikke kun drejer sig om at indhente en tilstrækkelig mængde fælles stof, men også om at udviklingen af den enkeltes talent bliver fulgt gennem hele forløbet. Desuden bør det understreges, at uddannelserne inden for Kulturministeriets resort er forskellige - ligesom de kunstområder, som dimittenderne skal virke inden for.

Administrationen af de kunstneriske uddannelser har indtil nu været en væsentlig del af Kulturministeriets virksomhed, og Dansk Kunstnerråd undrer sig derfor over, at Kulturministeriet foreslås at afgive betydelig kompetence til en ekstern kvalitetssikringsoperatør, som arbejder efter Undervisningsministeriets standarder og til Akkrediteringsrådet, som med kun et enkelt medlem fra kulturområdet ikke har den fornødne indsigt til at træffe afgørende beslutninger om de kunstneriske uddannelser. Dansk Kunstnerråd finder, at styringen af de kunstneriske uddannelser bør finde sted på demokratisk grundlag og med kunstfaglig og kunstpædagogisk indsigt.

Det bliver endnu mere problematisk, at der ifølge lovens § 14 ikke er mulighed for at indbringe Akkrediteringsrådets afgørelser for en anden administrativ myndighed. Dansk Kunstnerråd foreslår, at der som et minimum sikres en ankemulighed.

Akkrediteringsprocessen forekommer langsom og udynamisk. Både når det drejer sig om produktion og formidling er kunsten i konstant og hurtig udvikling, og der er brug for, at uddannelsesinstitutionerne kan agere smidigt og afprøve nye metoder. I akkrediteringsbekendtgørelsens § 5 fastlægges det hvornår en institution skal ansøge om en ny akkreditering, og disse bestemmelser forekommer unødvendigt stramme. Dansk Kunstnerråd finder, at der bør udvises større tillid til de enkelte institutioners dømmekraft. En uddannelsesinstitution bør for eksempel have kompetence til at tilføje nye specialer inden for sit område.

Dansk Kunstnerråd mener, at de foreslåede aftagerpaneler, som skal fungere som rådgivere og sparringspartnere til de enkelte skoler, er nyttige med henblik på at sikre, at uddannelserne er hensigtsmæssige i forhold til behov og erfaringer inden for kunstområdet.

I bekendtgørelsens § 3 bliver der foreslået at Kulturministeren udpeger formanden for hver skoles aftagerpanel, som sammen med den pågældende rektor finder øvrige medlemmer. For at sikre en bred og kvalificeret sammensætning af aftagerpanelerne foreslår Dansk Kunstnerråd at også de faglige organisationer og brancheforeningerne får mulighed for at udpege deltagere.

Med venlig hilsen

Franz Ernst,
formand