Udtalelse fra Dansk Kunsterråd
WTOs Minister Konference
Hong Kong, Kina 13-18 december 2005


Dansk Kunstnerråd anser det for vigtigt at bevare WTOs position og status som overordnet mellemfolkelig instans på handelsområdet og håber derfor på et godt resultat af ministerkonferencen. Der har været meget fokus på landbrugsområdet i forberedelserne for ministerkonferencen. Dansk Kunstnerråd vil understrege, at evt. fremskridt for u-landene på landbrugsområdet ikke må gå ud over u-landenes muligheder for at støtte den lokale kultur og føre en fremadrettet kulturpolitik.

Kulturområdet kan navnlig indenfor tjenesteydelser og elektronisk handel blive berørt af udvidelser af WTOs aftalekompleks. Den økonomiske betydning af kultur og underholdning er i stærk stigning, og der er ikke taget højde for nye digitale produktions- og distributionsformer i de eksisterende aftaler. Det er derfor vigtigt, at der ikke afgives tilbud om eventuelle udvidelser af EU-landenes forpligtelser og ikke stilles krav til øvrige lande, før konsekvenserne i forhold til kulturområdet er belyst fuldt ud.

Dansk Kunstnerråd henviser i den forbindelser til formuleringen om kulturområdet i Rådets Konklusioner af 26. oktober 1999: ”Under de kommende WTO-forhandlinger vil EU, ligesom under Uruguay-runden, sikre, at Fællesskabet og dets medlemsstater fortsat kan bevare og udvikle deres muligheder for at definere og implementere deres respektive politikker inden for kulturområdet og med hensyn til den audiovisuelle produktion af hensyn til den kulturelle mangfoldighed.”

Dansk Kunstnerråd understreger endvidere vigtigheden af, at der arbejdes for, at EU-landenes allerede eksisterende MFN undtagelser på de audiovisuelle område kan bevares uden tidsbegrænsning.

Verdenssamfundet vedtog den 20. oktober 2005 i UNESCO Konventionen om beskyttelse og fremme af kulturel mangfoldighed. Konventionen bygger på den opfattelse at kulturelle varer og ydelser ikke kun har en økonomisk værdi, men er væsentlige for den enkeltes kulturelle bevidsthed og identitet, og for dialogen og demokratiet i samfundene. Konventionen har et vigtigt fremadrettet perspektiv fordi den bestemmer, at staterne skal tage hensyn til konventionens målsætninger og principper i forbindelse med indgåelse af aftaler i fremtiden, herunder på det handelspolitiske område.

Dansk Kunstnerråd opfordrer WTOs medlemslande til at efterleve konventionens målsætninger og principper i forbindelse med Doha-runden og efterfølgende WTO-aftaler.


Dansk Kunstnerråd er repræsenteret i den officielle danske delegation ved konferencen i Hongkong af Morten Madsen, Dansk Musiker Forbund