Dansk Kunstnerråds forslag til revisionen af
Lov om Kunstråd

Kommentarerne tager udgangspunkt i vores erfaringer fra de første fire år, i Pluss rapporten samt i Kunstrådets kommentarer fra 21. maj 2008.


Overordnede mål og rammer
Pluss rapporten og Kunstrådet har sat fokus på forenklinger og administrativ effektivisering. Kunstrådet foreslår en forenkling af de politiske rammer, hvor den detaljerede lovgivning/bevillingsstruktur erstattes med flerårige politiske aftaler vedrørende de overordnede mål og økonomiske rammer. Her foreslår Kunstrådet, at de enkelte kunstarters særskilte love samles under en rammelov.

Dansk Kunstnerråd mener at de enkelte kunstarter fortsat skal være lovmæssigt og bevillingsmæssigt klart afgrænsede. Kunstformernes produktionsforhold, arbejdsmetoder og møde med publikum er forskellige. En god løsning på et kunstområde kan ikke nødvendigvis anvendes på et andet, og det vil ikke være hensigtsmæssigt at samle de mangfoldige kunstformer i en bred rammelov.


Armslængde
Armslængden i kunststøtten sikrer dels, at den direkte støtte ikke uddeles efter politiske kriterier, dels at kunststøtten uddeles efter kunstfaglige kriterier som kunstnerisk kvalitet og udviklingspotentiale.

Dansk Kunstnerråd finder, at der ved lovrevisionen må fokuseres på armslængden i strukturen, og herunder på de kunstfaglige udvalgs kompetencer. Det er fagudvalgenes indsigt i kunstarterne, der ligger til grund for den bedst mulige anvendelse af kunststøtten og for en fortsat kvalificeret diskussion om udviklingen af dansk kunst i et bredt kulturpolitisk og internationalt/globalt perspektiv. Forslag om yderligere forenkling og effektivisering af kunststøtte administrationen, skal vurderes på dette grundlag.


Flerårige politiske aftaler
Dansk Kunstnerråd opfatter Kunstrådets ønske om flerårige politiske aftaler som en sikring af en langsigtet økonomisk ramme for Kunstrådets arbejde. Derimod finder Dansk Kunstnerråd det meget uheldigt at åbne for en politisk fastsat styring af Kunstrådets satsningsområder og handlingsplaner. Dette vil betyde et tab af armslængde, samt mulighed for politisk påvirkning af uddelingen af kunststøtte.

De kulturpolitiske mål, som folketing og regering sætter, må formidles gennem Kulturministeriet i dialog med Kunstrådet. Den fulde kompetence til udformningen af handlingsplaner for Kunstrådet og fagudvalgene skal ligge i Kunstrådet og for de enkelte kunstarter, i fagudvalgene.


Dansk Kunstnerråd har følgende konkrete forslag til lovrevisionen:

1. Armslængden skal styrkes i Kunstrådets struktur. De kunstfaglige organer skal have suveræn beslutningskompetence i alle kunstfaglige spørgsmål. Kunstrådet og fagudvalgene udarbejder årlige handlingsplaner, som fremsendes til kommentar hos ministeren og repræsentantskabet. Fagudvalgene har selv den endelige kompetence til at beslutte deres handlingsplaner. Udviklingen mod mere helhed og sammenhæng må aldrig ske på bekostning af de enkelte kunstarters særlige behov. De enkelte fagudvalg bør have suveræne bevillingskompetencer. Fagudvalgenes respektive rådighedssum fastlægges som hidtil i finansloven.

2. Kulturministeren udpeger højst en tredjedel af medlemmerne til Kunstrådet og fagudvalgene. Det er også Kulturministeren, som udpeger formændene, og han kan vælge blandt samtlige medlemmer udpeget til henholdsvis Kunstrådet og fagudvalgene. Det bør tilstræbes, at fagudvalgsformændene er praktiserende kunstnere.
‘Clear cut’ princippet bør opretholdes i de faglige udvalg og i Kunstrådet.

3. Kunstrådet og Statens Kunstfond bør fortsat have hver sit repræsentantskab. Repræsentantskabet for Kunstrådet bør bevares i sin nuværende struktur og funktion. Dog bør de medlemmer, der er udpeget fra de fire kunstområder - scenekunst, musik, litteratur og billedkunst - udgøre fire følgegrupper under Repræsentantskabet. I de fire følgegrupper føres relevante diskussioner indenfor disse kunstområder ligesom indstillinger til Kunstrådet forberedes her.
Repræsentantskabet bør udpeges samtidigt med Kunstrådet. for at kunne opfylde sin forpligtigelse om at følge og kommentere Kunstrådets virksomhed i overdragelsesfasen.
Karensbestemmelserne for alle medlemmer af Repræsentantskabet bør fjernes, da Repræsentantskabet ikke er et armslængderorgan som uddeler støtte. P.t. er de politisk udpegede medlemmer ikke berørt af karens, mens medlemmer udpeget af de kunstfaglige organisationer der det. Dette begrænser de kunstfaglige organisationers mulighed for kontinuitet ift opgaverne i Repræsentantskabet.

4. Det overordnede Kunstråd bør ikke være et bevilgende, men alene et rådgivende organ. Derfor bør Kunstrådet sammensættes af formændene for fagudvalgene plus formanden for Kunstrådet. Kunstrådets opgave vil være at rådgive kulturministeren, diskutere og beslutte sig vedr. kunst- og kulturpolitiske emner, anvise områder med særlige behov for tildeling, lægge retningslinier vedr. overordnede spørgsmål og skabe debat om satsningsområderne.

5. Et nyt fagudvalg for tværgående kunst etableres på lige fod med de eksisterende fagudvalg.

6. Antallet af fagudvalg drøftes hvert fjerde år.
Fagudvalgenes nuværende medlemsantal bør fastholdes.
Fagudvalgene bør efter behov kunne nedsætte arbejdsudvalg til aktuelle fokus- eller udviklingsopgaver, som ikke kan rummes inden for udvalgets egne arbejdsmæssige ressourcer.
Dansk Kunstnerråd mener ikke, at Pluss anbefaling om begrundede afslag er en realistisk praksis, andet end i de tilfælde, hvor en institution fratages en bevilling.
Det er også væsentligt at understrege, at de kriterier, som omtales i.f.m. med opgørelse af tildelingspraksis, f.eks. geografi og køn, ikke må anvendes direkte som kriterier for støttetildeling.

7. Det internationale samarbejde bør opprioriteres, gerne efter den model, der anvendes på Billedkunstområdet. Her har det faglige samarbejde synlige positive resultater. Der bør oprettes tilsvarende udvalg for de øvrige områder, hvis de finder det hensigtsmæssigt. Af forslaget følger, at der må være koordinering mellem fagudvalgene og deres internationale søsterudvalg.

8. Dansk Kunstnerråd anbefaler, at der sker en koordinering og en faglig prioritering af tips- og lotto midlerne i forhold til Kunstrådet. Kunstpolitiske tiltag finansieret af tips- og lottomidler bør sendes til høring i Kunstrådet og dets faglige udvalg.

9. Kunststyrelsens medarbejderne får ofte en dobbeltrolle, når de samtidig betjener ministeriet, kunststyrelsen og fagudvalgene. Dansk Kunstnerråd anbefaler en opdeling af funktionerne, så at der bliver
- en enhed som betjener kulturministeren, departementet, m.fl.
- en enhed som tager sig af tildelte opgaver
- en enhed, som er sekretariat for råd og nævn.


Dansk Kunstnerråd september 2008

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17