Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!

  

Et forslag om at styrke de undervisningsdimensioner der fremmer elevernes fantasi, kreativitet, samarbejdsevner og innovation: De håndværksmæssige og kunstneriske aspekter i skolen

 
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini, Kulturminister Marianne Jelved, Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og Kulturudvalg samt KL med et forslag mhp skolens kunstneriske og håndværksmæssige aspekter:

Vi må skabe en skole i balance
Folkeskolen har gennem de seneste 15-20 år gennemløbet en udvikling med stadigt stigende fokus på den enkeltes udbytte af de fag der giver boglige færdigheder og kompetencer, især fagene dansk (læsning/skrivning), matematik og engelsk har nydt bevågenhed. Endvidere ser det ud til at individuelle prøver og test og en længerevarende suspendering af muligheden for gruppeafgangsprøver har bidraget til en lavere prioritering af tværfagligt og projektorienteret arbejde.
Dette har blandt meget andet indebåret at de praktisk-musiske fag og de håndværksmæssige og kunstneriske dimensioner i undervisningen har mistet terræn, både i status, i praksis, i uddannelsen af undervisere og i anvendelsen af kunstnere i undervisningen.
Alt dette har traditionelt i den danske skole været en af hjørnestenene i undervisningens bidrag til elevernes personlige udvikling og dannelse, og altså et væsentlig bidrag til at hver enkelt elev kunne opbygge noget af leve for.
Samtidig er netop tværfagligheden, projektarbejdet, beskæftigelsen med håndværk og kunst grundelementer i de værdier vi ved betyder noget, når vi ser på hvad fremtidens borgere skal leve af: Innovation, kreativitet, evnen til kombination osv.

Den rene aktivitet rækker ikke
I en tid hvor der bliver lagt op til en ny folkeskolelov, og hvor en forøgelse af undervisningen, en udvidelse af skoledagen og et revurdering af undervisningsbegrebet med blandt andet en introduktion af aktivitetstimer, må vi pege på at bevidstheden om de praktisk-musiske fags karakter og de håndværksmæssige og kunstneriske dimensioners betydning må og skal tænkes ind, så folkeskolens elever kommer til at opleve at blive personligt bevægede og ikke blot individuelt aktiverede.

Skolerne må udforme en kunstpolitik
Der har i de seneste 15 år været stillet stadigt mere præcise krav til folkeskolerne og daginstitutionerne om at formulere det der kaldes politikker: en politik for mobbebekæmpelse, en politik for fravær, en politik for sundhed, en politik for tobak og alkohol, en politik for god opførsel og orde... Vi vil gerne plædere for at skolerne pålægges/opfordres til at udforme en politik for kunst og håndværk i skolen.

Begrænsninger og nye muligheder
En sådan politik må være tro mod det der er håndværkets karakteristikum: et indgående kendskab til stoffets/materialets karakter og grænser, hvilket en prioriteret undervisning i det praktisk-musiske område kan tilgodese, samt mod det der er kunstens karakter: en lyst til og et behov for at udforske og udfordre stoffets/materialets grænser og bæreevne, hvilket elevernes møde med kunst og kunstnere kan animere til.
En kombination af disse to egenskaber i omgang med skolens stof og materiale vil netop give hver enkelt elev en respekt for det forhåndenværende og en lyst til at se nye muligheder.

En politik med konkrete mål for elevernes møde med kunst
En skoles politik for kunst og håndværk må dels bygge på disse nævnte karakteristika, og dels tage afsæt i de lokale forhold som byder sig til omkring fysiske rammer, samarbejdspartnere (museer, specifikke tilbud som drama-, billed- og musikskoler, værksteder). Endvidere må skolen have øje for regionale og landsdækkende tilbud og tilskudsordninger som fx den succesfulde huskunstnerordning.
Derved kan det blive muligt at opstille en række konkrete mål i relation til den formulerede politik, fx: at hver elev i løbet af skoleåret skal have mødt en levende kunstner, have været en gang i biografen, have været en gang på museum, oplevet en skolekoncert…, og at hver elev i løbet af sit 10 årige skoleforløb skal have været i teater to gange, have været til koncert to gange, have arbejdet sammen med en huskunstner tre gange.
Det bør være en selvfølge at undervisningen i de praktisk/musiske fag altid skal varetages af lærere med de pågældende fag på linje.

Og måske støttet af en vejleder
For at støtte den enkelte skole i at sikre kvalitet og alsidighed i dette arbejde anbefaler vi at der i hver region og i hver større kommune oprettes en stilling som vejleder for området. En sådan vejleder må kunne trække aktive kunstnere ind i skolens hverdag – enten som udøvende der optræder for eleverne, som arbejdende der i en periode kan have værksted på skolen eller som medvirkende i undervisningen jf. den nuværende huskunstnerordning. Endvidere må en sådan vejleder kunne samarbejde med skolens faglærere om at give elevernes forskellige møder med kunstnerne og kunsten et videre fagligt og personlighedsudviklende perspektiv.

København, d. 26. marts 2013

Henrik Petersen, Dansk Kunstnerråd
Lykke Østrup Andersen, Danmarks Billedkunstlærere
Lisbeth Frostholm, Musiklærerforeningen
Jens Raahauge, Dansklærerforeningen
Kent Bjørnholt, Danmarks Sløjdlærerforening
Anja Schmelling, Danmarks Håndarbejdslærerforening
Karsten Petersen, Danmarks Dramalærerforening
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17