Et Kreativt Europa

  

Kommentarer til Europa-kommissionens forslag til et nyt program for kultur og medier

 
Dansk Kunstnerråd indsendte følgende bidrag til Kulturministeriets høring den 1. februar:

Kommentarer til høringen om Europa-Kommissionens forslag om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa for perioden 2014-20

Det nye program, som samler det nuværende Kulturprogram, Media og Media Mundus under et, tager udgangspunkt i såvel økonomiske som kulturelle faktorer.

Det er dokumenteret at vækstraterne i de kulturelle og kreative sektorer ligger over gennemsnittet i Europa og forventes at gøre det også i de kommende år. Disse områder vil derfor kunne bidrage til EUs 2020-strategi om jobskabelse og bæredygtig vækst.

Det anerkendes endvidere, at Europa er karakteriseret af en kulturel og sproglig mangfoldighed, som man ønsker ikke bare at bevare, men også fremme. Både EU og dets medlemslande har underskrevet UNESCOs konventionen for kulturel mangfoldighed og er dermed også forpligtede på dette.

Vi noterer os dog med nogen bekymring, at der i programforslaget tales meget om de kreative og kulturelle industrier og i betydeligt mindre grad om kunst og kunstnere. Dansk Kunstnerråd vil gerne understrege, at kunstnerne - som skabere af indhold og udøvere - er en væsentlig del af arbejdsstyrken - og nogle gange den hele - i de små og mellemstore virksomheder, som karakteriserer området og som programmet ønsker at støtte.

Budgetrammen for det nye program foreslås at udgøre 1,8 mia. euro for hele perioden, hvilket er en forøgelse ift. de 3 nuværende programmer på 37 %. Selvom der samlet set er tale om en meget lille andel af EUs budget, anser Dansk Kunstnerråd forøgelsen som meget positiv, og vi opfatter forslaget som en anerkendelse af området og dets muligheder for at yde et positivt bidrag til Europas befolkninger i en krisetid.

Kultur og media er som bekendt nationale anliggender, og det er derfor en fornuftig afgrænsning af programmet - i lighed med de tidligere – at koncentrere sig om tværnationale samarbejder, opbygning af netværker og udveksling af produkter og produktioner. Mulighederne for at opleve film, litteratur, musik mv fra andre europæiske lande er fortsat utroligt begrænset - sammenlignet med potentialet.

I indledningen nævnes, at programmet bør supplere bl.a. strukturfondene, som kan støtte kulturelle formål på nationalt plan. Vi finder det vigtigt at kulturområdet er opmærksomme på disse muligheder, og at de nationale myndigheder i højere grad formidler information herom.

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur - EACEA -administrerer det nuværende kulturprogram og anvender hemmelige eksperter og ”objektive” kriterier og pointsystemer. Det forekommer os uigennemsigtigt og vilkårligt og i særdeleshed ikke i overensstemmelse med den danske fortolkning af armslængdeprincippet. Selvom det ikke er en del af denne høring, vil vi anbefale, at man i de kommende år ser nærmere på, hvordan EACEAs administrative praksis kan forbedres.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Formand for Dansk Kunstnerråd
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17