Høringssvar vedr. Skatteministeriets forårspakke

  

Dansk Kunstnerråd sendte følgende høringssvar til Skatteministeriet den 26. marts 2009:

 
Vedr. høring over udkast til forslag om Lov om arbejdsmarkedsbidrag, samt høring over udkast til forslag til Lov om ændring af ligningsloven m.v. – j.nr. 2009-311-0028 – Loft over fradrag i henhold til rejseregler.

Dansk Kunstnerråd skal hermed kommentere de påtænkte lovforslag, som begge har konsekvenser for kunstnere. Det undrer os derfor, at hverken vi eller vores medlemsorganisationer er med på høringslisten.

Vedr. udkast til forslag om Lov om arbejdsmarkedsbidrag
Ved lovforslagets § 2, stk. 1, nr. 2. ændres det nuværende lovgrundlag omkring royalties, således at der såfremt lovforslaget vedtages fremover vil ske en arbejdsmarkedsbidragspligt på disse indtægter.


Dette finder vi ikke er rimeligt, da der er tale om indtægter stammende fra betaling af udnyttelse af immaterielle rettigheder. Ved en landsskatterets kendelse i maj 1998 (Tfs 1998.559) og ved efterfølgende cirkulære er det fastslået, at royalties (såsom betalinger fra CopyDan, Koda, Gramex mfl) – det vil sige om vederlag, som udbetales med støtte i ophavsretsloven som et ophavsretslig vederlag, ikke anses som arbejdsmarkedsbidrags-pligtigt.

Der er ikke tale om indtægter direkte stammende fra en primær arbejdsindsats, men om andres udnyttelse af et værk.

Det er således en flerårig praksis man herved vil ændre, og ikke mindst vil denne ekstra beskatning ramme en gruppe mennesker, der i forvejen ofte har trange vilkår.

For skabende kunstnere betyder det endvidere, at de på den ene side skal betale arbejdsmarkedsbidrag som var de lønmodtagere og på trods af at de ikke nødvendigvis har udført et konkret stykke arbejde, når de modtager deres royalties. På den anden side har de ikke andre lønmodtagerrettigheder. Det betyder at der bliver en klar ubalance mellem ret og pligt for den enkelte kunstner.

Vi finder dette stærkt beklageligt, og håber vi at Skatteministeriet vil afstå fra, at fremsætte dette forslag.

Vedr. forslag til Lov om ændring af ligningsloven m.v
I lovforslaget indgår indførelsen af et loft på 50.000 kr. for fradrag for rejse- og opholdsudgifter, som afholdes af medarbejdere (forslagets pkt. 36 og 37).

Dansk Kunstnerråds skatteudvalg kan konstatere, at dette forslag er en forringelse for musikere, skuespillere, artister mv. , som er på turné en stor del af året eller som har længerevarende, men midlertidige engagementer langt fra deres bopæl.

Det anslås fra Dansk Kunstnerråds side, at med den nuværende takst vil alle kunstnere, som arbejder langt væk fra deres bopæl i mere end 4 måneder om året, blive berørt.

Det kunstneriske arbejdsmarked kræver stor fleksibilitet af kunstnerne og for et ikke uvæsentligt antal kunstnere er mange og til tider længerevarende engagementer fjernt fra bopælen en nødvendighed for at kunne forsørge sig som kunstnere. Denne fleksibilitet medfører uomtvisteligt merudgifter for kunstnerne, som de ved det omhandlede lovforslag altså mister fradrag for, hvis udgifterne overstiger 50.000 kr.

Vi finder det ikke rimeligt, at denne gruppe, som i forvejen har vanskelige vilkår, skal rammes yderligere, og vi foreslår derfor at forslaget om et loft over fradraget ikke fremsættes.

Da vi , som allerede nævnt, først sent er blevet opmærksom på høringen, har det ikke været muligt for Dansk Kunstnerråds skatteudvalg at drøfte forslagene grundigt. Vi vil derfor tillade os at indsende supplerende kommentarer i den kommende uge, hvis der er behov for det.

Med venlig hilsen

Franz Ernst,
formand
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17